Για μονομερή αναδρομική τιμολόγηση του τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ κάνει λόγο η ΠΟΣΠΗΕΦ σε επιστολή προς τη ΡΑΕ

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr Η ΠΟΣΠΗΕΦ υποστηρίζει σε επιστολή της προς τη ΡΑΕ ότι επιβλήθηκε μονομερής αναδρομική τιμολόγηση του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ (αρ. 22 Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ) για το 2ο εξάμηνο του 2018 στους παραγωγούς ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ.

Ο σύνδεσμος ζητά από τη ΡΑΕ να επιληφθεί άμεσα των γεγονότων, ακυρώνοντας τις μονομερείς - έκνομες πρακτικές του ΔΑΠΕΕΠ διασφαλίζοντας την αρχή της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΣΠΗΕΦ:

Αξιότιμε κε. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της άτυπης ενημέρωσης των φορέων ΑΠΕ στις 10/7/2019 που πραγματοποιήθηκε στον ΔΑΠΕΕΠ, της ανακοίνωσης του ΔΑΠΕΕΠ στην ιστοσελίδα του (http://www.lagie.gr/perissoteresanakoinoseis/anakoinosi/article/1743/) και της έκδοσης των σχετικών παραστατικών, είναι γεγονός ότι ο ΔΑΠΕΕΠ μονομερώς και σε πλήρη αντίθεση με το νομικό πλαίσιο του ν.4001 και του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, επιβάλλει αναδρομική χρέωση στους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ για την ανάκτηση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του για το 2ο εξάμηνο του 2018.

Στο αρ. 118 του ν.4001 και ειδικότερα την παρ. 3 περ. γ προβλέπονται τα ακόλουθα :

«...γ) Εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς της προηγούμενης παραγράφου για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης...»

Παράλληλα στο αρ. 22 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ εξειδικεύεται ο τρόπος για την επιβολή του εν λόγω Τέλους :

«...Α) Οι Λειτουργικές και Επενδυτικές Δαπάνες OCy του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης προϋπολογίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη κάθε έτους. Στον προϋπολογισμό αυτό καταγράφονται αναλυτικά οι εύλογες δαπάνες που αναμένεται να επιβαρύνουν τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης κατά το επόμενο έτος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, συμπεριλαμβανομένου και ενός ευλόγου κέρδους. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο υπουργείο τον ως άνω προϋπολογισμό τον οποίο και κοινοποιεί στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να εκδώσει Γνώμη επι της ως άνω εισήγησης στο Υπουργείο. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκμηριώνονται οι δαπάνες αυτές

Περισσότερα...

Ενημέρωση του ΔΑΠΕΕΠ σχετικά με τα τιμολόγια λειτουργικών δαπανών - Πότε θα αναρτηθούν και πως θα συμψηφιστούν

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ), οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους για την κάλυψη των Λειτουργικών και Επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω, ο ΔΑΠΕΕΠ προχώρησε στην έκδοση των τιμολογίων λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του από την ημερομηνία λειτουργίας του, ήτοι από τον 7ο 2018, για κάθε ένα από τα εν λειτουργία πάρκα (ΕΔΡΕΘ).

Τα εν λόγω τιμολόγια θα αναρτηθούν σταδιακά στο portal του κάθε πάρκου και θα συμψηφισθούν ως ακολούθως:

Με την πληρωμή της παραγωγής του Απριλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 2018 (3ο 3μηνο '18).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Μαΐου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2018 (4ο 3μηνο '18).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Ιουνίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2019 (1ο 3μηνο '19).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Ιουλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2019 (2ο 3μηνο '19).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Αυγούστου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου 2019.
Από την πληρωμή της παραγωγής του Σεπτεμβρίου 2019 και μετά, το τιμολόγιο του μήνα θα παρακρατείται από την πληρωμή του αντίστοιχου μήνα.

Χαμηλώνει το όριο: Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί πάνω από τα 400 KW θα έχουν πλέον τις υποχρεώσεις του target model

Μια σημαντική αλλαγή που επηρεάζει άμεσα τους σχεδιασμούς των επενδυτών που συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετάσχουν στην φωτοβολταϊκή αγορά, έχει δρομολογήσει η Ε.Ε. και πρόκειται σύντομα να νομοθετηθεί και στη χώρα μας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για το όριο πάνω από το οποίο οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί υποχρεώνονται να συμμετάσχουν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το target model.

Το όριο αυτό ήταν μέχρι τώρα τα 500 KW. Οι πληροφορίες από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελήφθη ήδη και το όριο κατεβαίνει στα 400 KW για νέα φωτοβολταϊκά έργα από 1ης Ιανουαρίου του 2020. Θα ακολουθήσει και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνεπώς ο ΔΑΠΕΕΠ θα υπογράφει Συμβάσεις Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) για νέα πάρκα μέχρι 400 KW, ενώ τα πάνω από 400 KW θα έχουν Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσάυξησης (ΣΕΔΠ).

Οι υποχρεώσεις του target model για τους έχοντες ΣΕΔΠ αφορούν ως γνωστόν τη συμμετοχή στην προημερήσια αγορά (σε ότι αφορά την ενέργεια και όχι την τιμή) και στην εξισορρόπηση, η οποία έχει κόστος για τον επενδυτή, το κόστος των αποκλίσεων. Επιπλέον κόστος είναι βεβαίως η σύμβαση με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) προκειμένου να είναι ο επενδυτής εντάξει με τις υποχρεώσεις του.

Η μείωση του ορίου πάντως στα 400 KW, είναι άσχετη από την συμμετοχή ή μη σε διαγωνισμούς ΡΑΕ και επίσης άσχετο με το αν η φωτοβολταϊκή μονάδα αφορά εταιρεία ή Ενεργειακή Κοινότητα.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αλλαγή του ορίου συμπιέζει έτι περαιτέρω τις δυνατότητες ανάπτυξης των μικρομεσαίων επενδυτών στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Συνεπώς γίνεται ακόμα πιο πειστικό το αίτηα των επενδυτών για «χαλάρωση» των περιορισμών που έχουν τεθεί για τα εκτός διαγωνισμού ΡΑΕ φωτοβολταϊκά έργα που δικαιούνται. Όπως έχει γράψει το energypress, το αίτημα αφορά την ελαστικοποίηση του περιορισμού των δύο μονάδων ανά φυσικό πρόσωπο, πολλώ δε μάλλον όταν τα 400 kW είναι ακόμα δυσκολότερο να ανταγωνιστούν σε διαγωνισμούς ΡΑΕ τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Πληροφορίες αναφέρουν, τέλος, ότι υπάρχει επίσης απόφαση της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στις χώρες – μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την ισχύ των υφιστάμενων εγκεκριμένων συστημάτων στήριξης των ΑΠΕ και μετά το τέλος του 2020 για τη διετία 2021 και 2022

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση της ΠΟΣΠΗΕΦ

ΠΟΣΠΗΕΦ

Στις 9/2/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  στο Grand Hotel Palace η ετήσια εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε από τις 10:00 με ξενάγηση, σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, με την διεθνούς φήμης ξεναγό κα. Κούκουρα Ευγενία. Παράλληλα για τα παιδιά των συμμετεχόντων στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας, υπήρξε ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων από τις 11:00 ως τις 17:00 στο κέντρο διάδοσης επιστημών NOESIS, η ψυχαγωγία των παιδιών συνεχίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ξενοδοχείου με ειδικούς παιδαγωγούς και εκπληκτικές δραστηριότητες.

Στις 17:00 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα, διάρκειας 1:45 ώρας , κατά την οποία υπήρξε αναλυτική ενημέρωση των μελών μας, και όχι μόνο, σε κεντρικούς τομείς των επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά.

Περισσότερα...

Ετήσια Εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) στις 9/2/2019

Το Σάββατο 9/2/2019, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Φωτοβολταϊκά (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.), θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη την Ετήσια Εκδήλωση της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο 5* GRAND HOTEL PALACE στη Θεσσαλονίκη.

GRAND HOTEL

 

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και αναμένεται να παραβρεθούν εκπρόσωποι όλων των Θεσμικών Φορέων της Ενεργειακής Αγοράς και πιο συγκεκριμένα, του Υπουργείου Ενέργειας, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του ΔΑΠΕΕΠ, του ΚΑΠΕ, της ΔΕΗ, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Η συμμετοχή στην φετινή εκδήλωση, προβλέπεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το έντονο ενδιαφέρον επενδυτών και μελών των Συλλόγων της Ομοσπονδίας, για την κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών μονάδων, υπό το νέο καθεστώς στήριξης (feed in premium), η μετάβαση εντός του 2019 στο EU TARGET MODEL και οι σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία των ΑΠΕ, είναι από τα πλέον σημαντικά ζητήματα τα οποία θα παρουσιαστούν στην φετινή Ετήσια Εκδήλωση.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για νέο τρόπο αποστολής φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακοινώνει ότι, αποκλειστικά για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες των παραγωγών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που εκδίδονται ηλεκτρονικά, από τις 12/9/2018 θα γίνονται αποδεκτές μόνο στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. που έχει δημιουργηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Για την ευκολότερη επεξεργασία του email, οι παραγωγοί παρακαλούνται να εφαρμόζουν τους ακόλουθους κανόνες στη σύνταξη του email.

SUBJECT/ΘΕΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ: Το ΑΦΜ για το οποίο στέλνεται η φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε e-mail θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα και μόνο ένα ΑΦΜ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Το περιεχόμενο του email θα πρέπει να είναι τα σχετικά αρχεία ενημεροτήτων (φορολογική ή/και ασφαλιστική) ως συνημμένα (attachments) σε μορφή PDF.

Η ονομασία του αρχείου για την φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι: for_τοΑΦΜσας.pdf. Έτσι π.χ. για την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ που έχει ΑΦΜ 099936480 η ονομασία του αρχείου για τη φορολογική ενημερότητα θα είναι for_099936480.pdf

Αντίστοιχα η ονομασία του αρχείου για την ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι: asf_τοΑΦΜσας.pdf. Έτσι π.χ. για την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ που έχει ΑΦΜ 099936480 η ονομασία του αρχείου για την ασφαλιστική ενημερότητα θα είναι asf_099936480.pdf

Με διαγωνισμούς για τα υπόλοιπα αιολικών και φωτοβολταϊκών θα κλείσει το 2018 – Πάει για το 2019 ο κοινός και της Εύβοιας

ΠΗΓΗ: energypress

Στα τέλη του 2018, και πιθανώς τον Δεκέμβριο, πρόκειται να προκηρυχθεί από τη ΡΑΕ ο δεύτερος κύκλος διαγωνισμών για τα υπόλοιπα των αιολικών και φωτοβολταικών μεγαβάτ, τα οποία απέμειναν προς δημοπράτηση από τον πρώτο κύκλο, εκείνον της 2ας Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο διαγωνισμούς, ο ένας για 300 MW αιολικών πάρκων, ισχύος από 3 έως 50 MW έκαστο, και ο δεύτερος για 300 MW φωτοβολταικών σταθμών, ισχύος έως 20 MW.

Από τους διαγωνισμούς του πρώτου γύρου, δηλαδή του Ιουλίου, έχουν μείνει αδιάθετα περίπου 193 MW φωτοβολταϊκών και 129 MW αιολικών σε σχέση με τα 300 MW που προέβλεπε η αρχική απόφαση Σταθάκη (22/3/2018) για κάθε μια από τις δύο τεχνολογίες.

Αν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο οι δύο διαγωνισμοί, να ενισχυθούν με επιπλέον μεγαβάτ, κυρίως στα αιολικά πάρκα όπου υπάρχει πληθώρα ώριμων έργων, εντούτοις οι πληροφορίες του "Energypress" αναφέρουν ότι μια σειρά από νομικά ζητήματα, καθιστούν απαγορευτική την παραπάνω προοπτική.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξετάζονται αλλαγές στους όρους των διαγωνισμών, προκειμένου για παράδειγμα να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της "κατάληψης" του μεγαλύτερου μέρους του προς δημοπράτηση δυναμικού, από μία εταιρεία, στη μικρή κατηγορία των φωτοβολταϊκών.

Ταυτόχρονα, και προκειμένου να περιορισθεί το μπαράζ ενστάσεων που σπαταλά πολύτιμο χρόνο για τα στελέχη της ΡΑΕ, εξετάζεται να υιοθετηθεί η διαδικασία των τρίλεπτων παρατάσεων (κάθε νέα προσφορά ανανεώνει τον χρόνο υποβολής), όπως ακριβώς συμβαίνει με τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.

Περισσότερα...

Με έξι εκδηλώσεις συμμετέχει η ΡΑΕ στη φετινή ΔΕΘ - Το πλήρες πρόγραμμα

ΠΗΓΗ:  energypress

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα συμμετάσχει και φέτος, για 3η χρονιά, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία θα διεξαχθεί από τις 08 – 16 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η παρουσία της ΡΑΕ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτυπώνει τη δέσμευση της Αρχής να εδραιώσει ένα ισχυρό δίαυλο επικοινωνίας με την ενεργειακή αγορά, τους καταναλωτές και την κοινωνία των πολιτών, αναδεικνύοντας τις νέες επιλογές που δημιουργούνται μέσα από την αναδιοργάνωση του ενεργειακού τομέα.

Στο πλαίσιο της ΔΕΘ η ΡΑΕ θα πραγματοποιήσει 6 ενεργειακές εκδηλώσεις:
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΣΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ (PCT) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΤΖΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΡΑΕ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Περισσότερα...

Αλλαγές στους διαγωνισμούς για τα φωτοβολταϊκά ζητά η ΠΟΣΠΗΕΦ

Tην κατάργηση των διαγωνισμών της κατηγορίας 1 (του ΦΒ < 1MW) και την ενσωμάτωση των ΦΒ σταθμών > 500KW στην κατηγορία 2 ζητά η ΠΟΣΠΗΕΦ από το ΥΠΕΝ, καθώς εκτιμά ότι θα βελτιώσει τις συνθήκες στην αγορά.

Όπως επισημαίνει αναλυτικά σε σχετική επιστολή προς τον γ.γ. του ΥΠΕΝ, Μ. Βερροιόπουλο:

Αξιότιμε κ. Βερροιόπουλε,

Σε συνέχεια των διαγωνισμών της 2/7/2018 και των αποτελεσμάτων τους, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση των γεγονότων και προτάσεις βελτίωσης εφόσον παραμείνει το υφιστάμενο πλαίσιο, ειδικότερα ως προς την ένταξη των μικρών ΦΒ μονάδων ΑΠΕ στο σύστημα. Η Ομοσπονδία παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή τους εν λόγω διαγωνισμούς στους οποίους μέλη του ΔΣ της συμμετείχαν ενεργά, ενώ πέραν αυτού ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας συμμετείχε τόσο στην συνάντηση επενδυτών (που αποκλείσθηκαν από τους διαγωνισμούς) στο ΥΠΕΝ αλλά και στην ΡΑΕ (7/8/2018) σχετικά με τις σημαντικές αστοχίες που παρουσιάστηκαν. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι οι απόψεις μας όπως αυτές παρουσιάστηκαν στις εν λόγω συναντήσεις, είναι τεκμηριωμένες στην βάση πραγματικών στοιχείων από την συμμετοχή μας στους διαγωνισμούς.

Περισσότερα...

Αλλαγές στη διαδικασία των διαγωνισμών ΑΠΕ εξετάζει η ΡΑΕ - Πιθανή και η αύξηση των MW που θα βγούν στο νέο διαγωνισμό του 2018

ΠΗΓΗ: energypress

Το κατά πόσον χρειάζεται να υπάρξουν αλλαγές στη διαδικασία των διαγωνισμών ΑΠΕ, με βάση την εμπειρία που αντλήθηκε από τον πρώτο μεγάλο διαγωνισμό του Ιουλίου για αιολικά και φωτοβολταϊκά, μελετούν τα αρμόδια στελέχη της ΡΑΕ, προκειμένου να τεθούν υπόψη της ολομέλειας της Αρχής τα δεδομένα που έχουν προκύψει και να ληφθούν, αν χρειαστεί, οι κατάλληλες αποφάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο βασικός προβληματισμός στη ΡΑΕ σχετίζεται:

αφενός μεν με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της "κατάληψης" του μεγαλύτερου μέρους του προς δημοπράτηση δυναμικού από μία εταιρεία στη μικρή κατηγορία των φωτοβολταϊκών

αφετέρου δε με τη μεγάλη καθυστέρηση που έχουν προκαλέσει στην προετοιμασία των επόμενων διαγωνισμών οι αιτήσεις αναθεώρησης που έχουν υποβάλλει κάποιοι από τους επενδυτές, επίσης στη μικρή κατηγορία φωτοβολταϊκών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν δυσλειτουργίες στη διεκπεραίωση των προσφορών τους από την πλατφόρμα της CosmoOne.

Όσον αφορά το πρώτο θέμα, της υπερσυγκέντρωσης, στη ΡΑΕ επικρατεί η πεποίθηση ότι, παρότι όλα κατά τον πρώτο διαγωνισμό έγιναν νόμιμα, εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι υπήρξε "καταστρατήγηση του πνεύματος και των προθέσεων της πολιτείας όταν όριζε χωριστή κατηγορία για τα μικρά φωτοβολταϊκά".

Περισσότερα...

Καπνός το… 30% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς της ΔΕΗ

ΠΗΓΗ: energypress

Αντιμέτωπη με μια νέα γενιά κακοπληρωτών βρίσκεται εδώ και καιρό η ΔΕΗ, γεγονός που εξηγεί εν μέρει και τη διατήρηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτήν οφειλών, σε σταθερά επίπεδα.

Είναι οι λεγόμενοι "τελικοί πελάτες", τα χρέη των οποίων δεν λένε να μειωθούν. Είναι όλοι αυτοί οι χιλιάδες καταναλωτές που είτε έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους, επειδή αυτά ήταν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνταν (π.χ. σπίτια στο χωριό, και εξοχικά), είτε μετακινήθηκαν σε άλλο πάροχο, σε συνδυασμό με όσους εφευρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να μην μπορεί η επιχείρηση να τους εντοπίσει.

Τα χρέη των "τελικών πελατών" προς την ΔΕΗ από περίπου 413 εκατ. ευρώ πριν από ενάμισι χρόνο, έχουν αυξηθεί κοντά στα 800 εκατ. ευρώ. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι τον περασμένο Φεβρουάριο το ποσό βρίσκονταν κοντά στα 700 εκατ. ευρώ, επομένως η τάση είναι αυξητική.

Και αν τα πρώτα χρόνια της κρίσης, ήταν διαδεδομένο το φαινόμενο αρκετοί πελάτες να κάνουν διακοπή ηλεκτροδότησης για κλειστά σπίτια και καταστήματα, τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί η τάση, όσων επιχειρούν να "ξεγλιστρήσουν" μέσω αλλαγής του ΑΦΜ τους.

Περισσότερα...

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ