Για μονομερή αναδρομική τιμολόγηση του τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ κάνει λόγο η ΠΟΣΠΗΕΦ σε επιστολή προς τη ΡΑΕ

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr Η ΠΟΣΠΗΕΦ υποστηρίζει σε επιστολή της προς τη ΡΑΕ ότι επιβλήθηκε μονομερής αναδρομική τιμολόγηση του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ (αρ. 22 Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ) για το 2ο εξάμηνο του 2018 στους παραγωγούς ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ.

Ο σύνδεσμος ζητά από τη ΡΑΕ να επιληφθεί άμεσα των γεγονότων, ακυρώνοντας τις μονομερείς - έκνομες πρακτικές του ΔΑΠΕΕΠ διασφαλίζοντας την αρχή της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΣΠΗΕΦ:

Αξιότιμε κε. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της άτυπης ενημέρωσης των φορέων ΑΠΕ στις 10/7/2019 που πραγματοποιήθηκε στον ΔΑΠΕΕΠ, της ανακοίνωσης του ΔΑΠΕΕΠ στην ιστοσελίδα του (http://www.lagie.gr/perissoteresanakoinoseis/anakoinosi/article/1743/) και της έκδοσης των σχετικών παραστατικών, είναι γεγονός ότι ο ΔΑΠΕΕΠ μονομερώς και σε πλήρη αντίθεση με το νομικό πλαίσιο του ν.4001 και του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, επιβάλλει αναδρομική χρέωση στους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ για την ανάκτηση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του για το 2ο εξάμηνο του 2018.

Στο αρ. 118 του ν.4001 και ειδικότερα την παρ. 3 περ. γ προβλέπονται τα ακόλουθα :

«...γ) Εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς της προηγούμενης παραγράφου για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης...»

Παράλληλα στο αρ. 22 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ εξειδικεύεται ο τρόπος για την επιβολή του εν λόγω Τέλους :

«...Α) Οι Λειτουργικές και Επενδυτικές Δαπάνες OCy του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης προϋπολογίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη κάθε έτους. Στον προϋπολογισμό αυτό καταγράφονται αναλυτικά οι εύλογες δαπάνες που αναμένεται να επιβαρύνουν τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης κατά το επόμενο έτος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, συμπεριλαμβανομένου και ενός ευλόγου κέρδους. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο υπουργείο τον ως άνω προϋπολογισμό τον οποίο και κοινοποιεί στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να εκδώσει Γνώμη επι της ως άνω εισήγησης στο Υπουργείο. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκμηριώνονται οι δαπάνες αυτές

 

Β) Το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους y, ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης εισηγείται στη ΡΑΕ την τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ UOCC (σε €/MWh) που θα ισχύει κατά το έτος y, στη βάση προβλέψεων για την ενέργεια που αναμένεται να παραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού από τις Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες ΚΜΣΗΘΥΑ, οι κάτοχοι των οποίων είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους για την κάλυψη των Λειτουργικών και Επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης. Η τιμή UOCC εγκρίνεται από τη ΡΑΕ πριν την έναρξη του ημερολογιακού έτους y, και δύναται να αναθεωρείται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και έγκριση της ΡΑΕ. ...». 

Σε συνέχεια η ΡΑΕ με την απόφαση της 476/2019 (6/5/2019) ενέκρινε την μοναδιαία χρέωση του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ, για το έτος 2019 στα 0,326€/ΜWH, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά για την ανάκτηση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του ΔΑΠΕΕΠ για το 2ο εξάμηνο του 2018.

«...Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 22 του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β΄ 2307/18.06.2018), την έγκριση της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ("UOCC") για το έτος 2019, ως ακολούθως: UOCC = 0,326 €/MWh...» Στην άτυπη ενημέρωση των φορέων ΑΠΕ που πραγματοποίησε ο ΔΑΠΕΕΠ στις 10/7/2019, ανακοινώθηκε όχι μόνο η αναδρομική επιβολή του εν λόγω Τέλους για το 2 ο εξάμηνο του 2018 αλλά και η μοναδιαία χρέωση στα 0,34€/ΜWH, την οποία υπολόγισε από μόνος του ο ΔΑΠΕΕΠ, με βάση τα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία και την παραγωγή των σταθμών ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ του έτους 2018. Στην εν λόγω ενημέρωση του ΔΑΠΕΕΠ, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κος Μπογδάνης επισήμανε την ιδιαίτερα καταχρηστική πρακτική του ΔΑΠΕΕΠ, αφενός μεν επιβάλλοντας (ο ΔΑΠΕΕΠ) μονομερώς χρεώσεις στους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, αφετέρου υπολογίζοντας ο ίδιος και την μοναδιαία χρέωση αυτών. Περεταίρω, με βάση την πρόβλεψη του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και η σχετική απόφαση της ΡΑΕ (476/2019) είναι εκπρόθεσμη αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός στο οποίο δίνουμε βαρύτητα, είναι οι μονομερείς ενέργειες του ΔΑΠΕΕΠ με τις οποίες όχι μόνο έχει τιμολογήσει αλλά θα παρακρατήσει μονομερώς και αυτομάτως τα χρηματικά ποσά (3ο τρίμηνο 2018) από την επόμενη κιόλας πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ, η οποία αφορά την παραγωγή ενέργειας του Απριλίου του 2019.

Δεν αντιλαμβανόμαστε την εν λόγω πρακτική αλλά εάν οι κατά το δοκούν ερμηνείες των διατάξεων και οι ανωτέρω μονομερείς – έκνομες πρακτικές τιμολόγησης και είσπραξης γίνουν αποδεκτές έχοντας ισχύ τότε θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι και οι παραγωγοί ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ, καθόλα νόμιμα με βάση τις προβλέψεις των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ και νυν ΔΑΠΕΕΠ), οφείλουν να τιμολογήσουν τον ΔΑΠΕΕΠ και να τους καταβληθούν χωρίς άλλη ειδοποίηση οι προβλεπόμενοι τόκοι υπερημερίας των παρελθόντων ετών.

Υπενθυμίζουμε ότι το αρ. 12 παρ 3 της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπει :

«...3. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης λογαριασμού ή τιμολογίου πέραν της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ΔΕΣΜΗΕ οφείλει να πληρώσει στον Παραγωγό και τόκο υπερημερίας επί του οφειλομένου ποσού, από την επομένη της λήξης της προθεσμίας εξόφλησης και χωρίς άλλη ειδοποίηση....»

Προφανώς η ανωτέρω πρόβλεψη, περί των τόκων υπερημερίας, είναι μη ρεαλιστική καθώς ο ΔΑΠΕΕΠ πραγματοποιεί τις πληρωμές και δεν καταβάλλει τόκους υπερημερίας αλλά η δυνατότητα του αυτή, ως γεγονός, καταδεικνύει την θέση ισχύος την οποία κατέχει έναντι των παραγωγών ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, την οποία στο παρόν χρησιμοποιεί για να επιβάλλει και να εισπράξει, μονομερώς, μη προβλεπόμενες χρεώσεις.

Η Ομοσπονδία δεν προέβει, τις προηγούμενες μέρες, στις σχετικές ενέργειες καθώς η ενημέρωση του ΔΑΠΕΕΠ στις 10/7/2019 είχε άτυπο χαρακτήρα ενώ δεν είχε πραγματοποιηθεί η έκδοση των παραστατικών τα οποία θα αφορούσαν το εν λόγω διάστημα (2ο εξάμηνο 2018).

Αξιότιμε κε Μπουλαξή, κατόπιν της σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης του ΔΑΠΕΕΠ (17/7/2019) και της έκδοσης των παραστατικών για την χρέωση του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ για το 3ο τρίμηνο του 2018, καλούμε την ΡΑΕ να επιληφθεί άμεσα των προαναφερθέντων γεγονότων, ακυρώνοντας τις μονομερείς - έκνομες πρακτικές του ΔΑΠΕΕΠ διασφαλίζοντας την αρχή της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ Για μονομερή αναδρομική τιμολόγηση του τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ κάνει λόγο η ΠΟΣΠΗΕΦ σε επιστολή προς τη ΡΑΕ