ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 50/28-2-2014 ο  Ν.4242 "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις" που στα άρθρα 5 έως 11 περιέχει τροποποιήσεις άρθρων των αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004  και 3908/2011, που αφορούν και τους επενδυτές φ/β.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΕΔΩ  ΤΟΝ  ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Π.Δ. : Έλεγχος επευνδυτικών σχεδίων από πιστοποιημένους φορείς

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 35 που προβλέπει την διαδικασία ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004  & 3908/2011 από πιστοποιημένους φορείς. Σύμφωνα με το Π/Δ. η αμοιβή του Πιστοποιημένου Φορέα καθορίζεταιμε ελεύθερη διαπραγμάτευση με τον φορέα της ελεγχόμενης επένδυσης.

Διαβάστε εδώ  το Π.Δ.

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ Ν.3299/2004 ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ Φ/Β

Μετά τις διαμαρτυρίες της ΠΟΣΠΗΕΦ  προς τον κ. Μηταράκη ,δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 265/7-2-2014 (Τεύχος Β) η Υπουργική απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης κ. Ν. Μηταράκη  με την οποία τροποποιείται η  προηγούμενη Υπ. απόφαση 41766 (ΦΕΚ. Β' 2589/15-10-2013) για τον ¨Καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την επανεξέταση ως προς την υπαγωγή , την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100Kwp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012" 

  Με την ως άνω απόφαση τίθεται καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων επανεξέτασης η 28/2/2014 και αναθεωρούνται προς όφελος των επενδυτών Φ/Β οι τιμές βάσει των οποίων θα ενταχθούν στον Ν.3299/2004 τα παραπάνω έργα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ  ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών

Με την παράγραφο 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17) προστέθηκε νέα υποπερίπτωση εε' στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με την οποία, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ως γενικό έξοδο διαχείρισης, το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

 Με την ΠΟΛ.1095/29.4.2013 , διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν μόνο τους ασκούντες ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Ωστόσο, όταν οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. δεν μπορούν να εκπέσουν, καθόσον τα μέλη των εταιρειών αυτών δεν τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω της ιδιότητας αυτής και περαιτέρω βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προβλέπεται ανάλογος κωδικός επί του εντύπου Ε1 με ποσό δαπάνης που αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο.
  Με την  ΠΟΛ.1130 , γίνεται δεκτό, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, οι καταβαλλόμενες εισφορές από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) να εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των παραπάνω νομικών προσώπων.

   Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά. Τέλος, από την υπογραφή της παρούσας, κάθε προηγούμενη θέση της υπηρεσίας με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.

Παρατείνεται για 1 ακόμη χρόνο το "πάγωμα" των νέων φωτοβολταϊκών

ΠΗΓΗ: energypress

 

Την παράταση κατά ένα χρόνο της αναστολής στη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης φωτοβολταϊκών σταθμών για ένα ακόμη έτος προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».

Έτσι, το «μπλόκο» στις νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών θα είναι σε ισχύ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Στις σχετικές παραγράφους της τροπολογίας αναφέρεται:

«1. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

2. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την 9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης.

3. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.

4. Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην Κ.Υ.Α. «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009).»

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στα ακόλουθα ζητήματα:

1. Παράταση για 2 έτη της προσωρινής ενιαίας άδειας λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

2. Δίδεται εναλλακτική δυνατότητα για τη χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών με την υποβολή εγγυητικής επιστολής ισόποσης προς το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Παρατείνεται η σύμβαση της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ με τους ίδιους όρους και όλες οι άδειες, που απαιτούνται για τη λειτουργία της μέχρι να εγκατασταθεί ο πλειοδότης που θα προκύψει από ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, τον οποίο θα προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το δημόσιο μεταλλείο Λάρυμνας.

4. Παρατείνεται η ρύθμιση που απαγορεύει στη ΔΕΠΑ και άλλους προμηθευτές φυσικού αερίου να περιλαμβάνουν σε συμβάσεις τους με τους επιλέγοντες πελάτες τους όρους δυσμενέστερους από αυτούς που περιλαμβάνονται στις δικές τους συμβάσεις με τους δικούς τους προμηθευτές (ιδίως ρήτρες take or pay).

5. Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία από την 31.12.2013 στην 31.03.2014 για τη μεταφορά στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του προσωπικού της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στον ΕΟΠΥΥ.

6. Εξισώνεται η χρέωση των ΥΚΩ της ενεργοβόρου Μέσης Τάσης (με ετήσια κατανάλωση ανά παροχή από 13 GWH και άνω) με την Υψηλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΠΗΕΦ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Φ/Β

   Με παρέμβαση της ΠΟΣΠΗΕΦ  στον Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. ΘΕΟΧΑΡΗ  βγήκε διευκρινιστική εγκύκλιος για τις αποσβέσεις των ΑΠΕ (ΠΟΛ1252/25.11.2013) και αίρεται η αδικία της ΠΟΛ.1216/24.9.2013. Το πλήρες κείμενο της νέας ΠΟΛ έχει ως εξής:

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Τ. Κ.: 101 84
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210 3375149, 312
FAX: 210 3375001

ΠΟΛ 1252/2013

ΘΕΜΑ: «Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών».

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν μετά την κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013, με την ΠΟΛ.1216/24.9.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο, διευκρινίζουμε τα εξής:

Στην παρ. 4 της εγκυκλίου αυτής, παρατίθενται οι νέοι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, αρχικά για όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και κατόπιν κατά παρέκκλιση για συγκεκριμένα πάγια ή συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Στην ίδια παράγραφο έχει τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι, κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς στον πίνακα των καθορισθέντων νέων συντελεστών απόσβεσης. Γι αυτό δόθηκε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τα «αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στο οποίο αναφέρεται ο συντελεστής 4% για τις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις».

Το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς δεν τις υποχρεώνει να χαρακτηρίσουν το σύνολο των παγίων τους ως «μη κτιριακές εγκαταστάσεις». Αντίθετα στα πάγια που είτε από την περιγραφή του τιμολογίου αγοράς, είτε από την πραγματική τους χρήση ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧ.

Επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την ασφάλιση προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα

ΠΗΓΗ: b2green.gr

Επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την ασφάλιση προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα αναφέρεται σε εγκύκλιο του ΟΑΕΕ .

Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει :

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 40/21.10.2013

ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση – αποσαφήνιση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλιση προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα»

Με την παρούσα εγκύκλιο ανακεφαλαιώνονται - αποσαφηνίζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ως άνω σχετικές εγκυκλίους για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα και συμπληρώνονται αυτές ως προς τα εξαιρούμενα από την υποχρεωτική ασφάλιση πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 και τα διευκρινιστικά έγγραφα της ΓΓΚΑ.

Περαιτέρω, κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, οι όποιες ίσχυσαν από 11-5-2010 έως 10-4-2012 καθώς και αυτές που ισχύουν από 11-4-2012 και εφεξής, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012, που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προσώπων. Η διαφοροποίησή τους συνίσταται στο ότι προστέθηκαν στα εξαιρούμενα από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ πρόσωπα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις:

1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε όλη την Επικράτεια υπάγονται:

1.1. Τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιριών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα.

1.2. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 100 kw.

1.3. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

1.4. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ-κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

1.5. Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 100 kw.

1.6. Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων έληξε η διάρκεια του επιδοτούμενου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw και δεν εντάσσονται στα παρακάτω εξαιρούμενα πρόσωπα.

2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ:

2.1. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

2.2. Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw. Η εξαίρεση των προσώπων αυτών διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα έχουν ενταχθεί στο επιδοτούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών.

2.3. Επίσης εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ:

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι επαγγελματίες αγρότες για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

Περισσότερα...

ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΑ 20άρια ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

  Εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση  που καθορίζει την διαδικασία για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004  των  φωτοβολταϊκών κάτω των 100KW( κυρίως  των κάτω των 20 KW) που ενώ πληρούσαν τις  προϋποθέσεις καθυστερούσε  η υπαγωγή τους εδώ και τέσσερα  χρόνια.

  Έτσι  κατ' εφαρμογή του αρθρ.20  του  Ν4146/2013  εκδόθηκε  από τον Υφυπουργό  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  κ. Ν.  Μηταράκη  η  με Αριθμ. 41766/26-9-2013 Υπουργική  απόφαση   με  τίτλο :" Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την επανεξέταση ως προς την  υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012".  (ΦΕΚ 2589/Β/ 15-10-2013,  με  ισχύ  από  1η Νοεμβρίου  2013.

    Σύμφωνα  με  την  απόφαση  το   κόστος  των  έργων  θα  καθορίζεται  διοικητικά  και  όχι  σύμφωνα  με  τα  νόμιμα  παραστατικά ,ανάλογα με την τεχνολογία και  τον χρόνο υλοποίησης . Πρέπει  οι  Σύλλογοι  των  παραγωγών  να  διεκδικήσουν  να  γίνουν  δεκτά  τα  νόμιμα  παραστατικά  για  να  μην  χρειασθεί  οι  παραγωγοί  να  υποστούν  νέες  καθυστερήσεις  και  να  μην αναγκαστούν  να  προσφύγουν  νομικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΕΔΩ  ΤΗΝ  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΒ

    Όπως είναι γνωστό οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από καταβολής τους το 2006 μέχρι σήμερα απολάμβαναν συντελεστή απόσβεσης 5 - 7% (15 - 20ετία) όσον αφορά στον μηχανολογικό τους εξοπλισμό -επέλεγε η εκάστοτε επιχείρηση τιμή μεταξύ του εύρους αυτού την οποία και υποχρεούταν να διατηρήσει σταθερή για όλη την διάρκεια απόσβεσης.  Τούτο συνέβαινε αφενός λόγω του εντάσεως κεφαλαίου χαρακτήρα τους αλλά και του γεγονότος ότι πολλά από τα μηχανήματα αυτά είναι πιθανόν να μην ξεπεράσουν σε διάρκεια ζωής τα 15 - 20 χρόνια, ένεκα του πρωτογενούς σταδίου που βρίσκεται η εν λόγω τεχνολογία και να χρειαστούν συνεπώς αντικατάσταση

   Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1216/ 24-9-13   του ΥΠΟΙΚ  ι ερμηνεύοντας τον ν. 4110/23.1.13 εντάσσονται  οι  αποσβέσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην κατηγορία «Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες, σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης» με συντελεστή αποσβέσεων 4% (25ετία) και όχι στην κατηγορία που φυσιολογικά ανήκουν δηλαδή αυτήν των «Μηχανημάτων» ή των «Λοιπών παγίων στοιχείων» με συντελεστή 10% που προβλέπεται στον ίδιο νόμο.

Η  παραπάνω  ρύθμιση  πρέπει να ανακληθεί άμεσα γιατί   θα  επιφέρει  άυξηση  των  λογιστικών κερδών  και  αύξηση  της  φορολογίας  μας  . Εκτός  τούτου και  δεδομένου  του  ότι  οι  συμβάσεις  μας  είναι 20ετείςη απόσβεση  των παγίων μας  με  4%  κατ' έτος  θα  αφήσει  στο  τέλος  της  σύμβασης  αναπόσβεστη  αξία  παγίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΗ  ΤΗΝ  ΠΟΛ  ΕΔΩ

Στη Βουλή το ν/σ για ΑΠΕ και ενεργειακό κόστος

ΠΗΓΗ: b2green.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΔΩ

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των δυο δημόσιων διαβουλεύσεων.

Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, δήλωσε σχετικά: «Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή αποτελεί συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που γίνονται στο χώρο της αγοράς ενέργειας τόσο για την εξυγίανση και αναδιάρθρωσή της όσο και για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στο ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος με στόχο την απλοποίηση, αποσαφήνιση και κυρίως την επιτάχυνση διαδικασιών στους διάφορους τομείς της Ενέργειας και του Ορυκτού Πλούτου. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου εισάγονται δυο σημαντικές καινοτομίες για την ελληνική Οικονομία. Η δυνατότητα της Διακοψιμότητας για την στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας και ο τρόπος είσπραξης εσόδων για το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες».

Στο νέο σχέδιο νόμου έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται η άρση στρεβλώσεων του θεσμικού πλαισίου ΑΠΕ και κατ΄επέκταση η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός του πλαισίου προώθησης των ΑΠΕ, που θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία του συστήματος και θα διαμορφώνουν ένα υγιές επενδυτικό κλίμα προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α', που αφορά στα ζητήματα Α.Π.Ε., αποτελεί το επόμενο βήμα, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες με τους νόμους 4093/2012 και 4152/2013, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε., στην κατεύθυνση της αναμόρφωσης του πλαισίου προώθησης των Α.Π.Ε. στη χώρα.

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην αποσαφήνιση της χορήγησης παράτασης αδειών εγκατάστασης, στην αποσαφήνιση ζητημάτων για την αδειοδότηση μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών, στην απόδοση στους δικαιούχους (οικιακούς καταναλωτές) των ποσών που αντιστοιχούν στην εισφορά 1%, στη δημιουργία του πλαισίου για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών στην δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μεταφορά θέσης εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ.

Τέλος με τις ρυθμίσεις παρέχεται δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς και λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή υπεραποζημιώσεων στην παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια και συνεπώς την αποφυγή αναίτιας επιβάρυνσης του καταναλωτή.

Ταυτόχρονα, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανάμεσα στα οποία εισάγονται δυο σημαντικές καινοτομίες στην ελληνική νομοθεσία.

Περισσότερα...

Το πλήρες κείμενο του μνημονίου για τα ενεργειακά

ΠΗΓΗ: b2green.gr

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών, το πλήρες κείμενο του Μνημονίου, στην Ελληνική γλώσσα.

Στον τομέα της ενέργειας, δίνεται έμφαση στις αλλαγές που δρομολογούνται στη ΔΕΗ καθώς επίσης και στις αλλαγές τιμολόγησης των υφιστάμενων συμβάσεων στα φωτοβολταϊκά, και γενικότερα το πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ.

Το κείμενο που αφορά στην ενέργεια είναι το ακόλουθο:

6 Αποτελεσματικοί κλάδοι υποδομών και υπηρεσιών

6.1 Ενεργειακή πολιτική

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον κλαδο της ενέργειας. Η αποκρατικοποίηση και η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ, η μετάβαση στο μοντέλο στόχου της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η βελτίωση της βιωσιμότητας των κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσέγγισης για να γίνει αυτός ο κλάδος ανταγωνιστικός και να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας.

6.1.1 Αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ

Σε συνέχεια του σχεδίου που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της [...], η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες ως τον Σεπτέμβριο του 2013:

1. Θέσπιση νομοθεσίας:

a. Να παρέχει πλήρη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014.

b. Να θέσει άνω όριο στη μέγιστη ικανότητα παραγωγής που μπορεί να ανήκει ή/και να λειτουργεί από κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ορισμό των στοιχείων του ενεργητικού της νέας εταιρείας παραγωγής, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τη νέα εταιρεία να έχει τουλάχιστον το 30% της ικανότητας παραγωγής της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό μονάδων και των επενδυτικών σχεδίων της ΔΕΗ.

c. Να εξαλείψει περαιτέρω πιθανά νομοθετικά εμπόδια στη διαδικασία αποκρατικοποίησης, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας.

2. Η ιδιοκτησία από το κράτος ή από κάποια άλλη οντότητα που ελέγχεται από το κράτος της οποιουδήποτε ποσοστό μετοχών στον ΑΔΜΗΕ θα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

a. Οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα διαχειρίζεται χωριστά (δηλαδή από διαφορετικές κρατικές οντότητες) από εκείνες της ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας ενέργειας•

b. Η στρατηγική και οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων της κυβέρνησης θα είναι απολύτως σεβαστοί•

c. Η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει καμία φορολογική ή οικονομική συνέπεια για την Κυβέρνηση που δεν είναι συμβατή με τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα.

3. Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θα ανακοινωθεί, και σε πλήρη συμφωνία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές και με το σημερινό δημοσιονομικό πρόγραμμα και τους στόχους χρηματοδότησης. (Συνεχές)

6.1.2 Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΣΦΑ

1. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, η δομή των κλάδων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι πλήρως συμβατή με την οδηγία 2009/73/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ. (Συνεχές)

6.1.3 Διασφάλιση πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν τα κόστη

1. Η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν πλήρως το οριακό κόστος του συστήματος σε επίπεδο χονδρικής και ένα περιθώριο λιανικής που επιτρέπει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικής για όλες τις κατηγορίες πελατών κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για αλλαγή των τιμών από τη ΔΕΗ (συνεχές).

2. Κατά την εξέταση των προτάσεων για αλλαγή τιμών της ΔΕΗ, η ΡΑΕ θα προσπαθήσει να εξαλείψει τις υπάρχουσες διεπιδοτήσεις, όπου αυτές μπορεί να υπάρχουν, όπως για παράδειγμα, για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση και για τους καταναλωτές που συνδέονται με το δίκτυο χαμηλής τάσης με χαμηλή κατανάλωση (συνεχές).

3. Η κυβέρνηση αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη χρέωση τελών για τη χρήση της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας και δημοσιεύει την έκθεσή της. (Ιούλιος 2013)

6.1.4 Παροχή χρηματοοικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι Αρχές δεσμεύονται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των πολιτικών για την ανανεώσιμη ενέργεια, με την υποστήριξη και σε στενή συνεργασία με την τεχνική βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προτάσεις στο «Σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» του Υπουργείου και την άποψη του κλάδου, για την παροχή μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με μηδενικά μέσα ελλείμματα.

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να τονώσει την κατάλληλη ανάπτυξή της, όπως προβλέπεται από τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των κινήτρων και την ασφάλεια του δικτύου. Κατά την άποψη αυτή, οι Αρχές:

1. Αναπροσαρμόζουν την εισφορά ΑΠΕ ανά έξι μήνες (Ιούλιος 2013, Ιανουάριος και Ιούλιος 2014) ώστε να εξαλειφθεί το προβλεπόμενο χρέος του λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014 (συνεχές).

2. Ολοκληρώνουν ως τον Σεπτέμβριο του 2013 τις διαπραγματεύσεις με τον κλάδο για την εισαγωγή μόνιμων προσαρμογών στις υφιστάμενες συμβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για φωτοβολταϊκά συστήματα, με στόχο την ευθυγράμμιση των συντελεστών απόδοσης σε βιώσιμο μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παρέχουν την οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης», χωρίς να θέτει υπερβολική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

3. Εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ δεν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των υφιστάμενων έργων και ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των υπερβολικών απροσδόκητων κερδών (έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης ή διαπραγματεύσιμες πληρωμές Συμφωνίας Αγοράς Ενέργειας (ΣΑΕ)) λαμβάνονται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι τιμές δεν είχαν προηγουμένως ρυθμιστεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα ήδη (συνεχές).

4. Εξασφαλίζουν ότι ο ΛΑΓΗΕ, η ΡΑΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, δημοσιεύουν μηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ με κυλιόμενες προβλέψεις για τους επόμενους 24 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης. (Μηνιαία/συνεχές) Οι προβλέψεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν μια βάση και ένα κανονιστικό σενάριο για να μηδενίσουν το χρέος μέχρι το τέλος του 2014 και να υποστηρίξουν τις επιλογές της πολιτικής μετά το 2014.

5. Για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ, και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει υπερβολική επιβάρυνση των καταναλωτών, εισάγονται περιορισμοί που θα περιορίσουν τα πρόσφατα θεσμοθετημένα κίνητρα σχετικά με την παραγωγική δυνατότητα των ΑΠΕ, που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

6. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη μηνιαία δημοσίευση μιας έκθεσης, αναλυτικά ανά πηγή, σχετικά με την κατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής). Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την εξέλιξη των διαδικασιών αδειοδότησης και εγκατάστασης για επικείμενα νέα εργοστάσια. (Σεπτέμβριος 2013, συνεχές)

7. Η Κυβέρνηση τροποποιεί (Σεπτέμβριος 2013) την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/οικ. 24840 (ΦΕΚ 1900/Β'/03.12.2010) ώστε να επιτραπεί η συμπερίληψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των ταρατσών στο μητρώο (Οκτώβριος 2013).

6.1.5 Ρευστότητα και ληξιπρόθεσμες οφειλές στον τομέα της ενέργειας

1. Με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση των υπαρχουσών ληξιπρόθεσμων οφειλών στις αγορές ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τους ΑΔΜHΕ και ΛΑΓHΕ, θα ενημερώσει την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για το αναλυτικό ακαθάριστο χρέος και τις πιστωτικές θέσεις όλων των συμμετεχόντων σε τέτοιες αγορές σε μηνιαία βάση, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2013 (συνεχής)

2. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με την ΡΑΕ θα προωθήσει και διευκολύνει μέσω της μεσολάβησής του την εκκαθάριση των υπαρχουσών υποχρεώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας ενώ θα τους παροτρύνει για έναν δίκαιο διαχωρισμό του εκκρεμούς χρέους. (συνεχής)

3. Η ΡΑΕ υλοποιεί και παρακολουθεί επαρκείς ρυθμιστικές διατάξεις για την εκκαθάριση όλων των πιστωτικών και χρεωστικών θέσεων από όλους τους συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά, συμπεριλαμβάνοντας, εκτός των άλλων, όρους για την εκκαθάριση των χρεών και πληρωμή των τόκων και των προστίμων σύμφωνα με την οδηγία 2011/7/EU για τις καθυστερημένες πληρωμές και οι ρυθμιστικές διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση αντιμετώπιση όλων των συμμετεχόντων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε στρέβλωση ή αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση που να προέρχεται από το γεγονός ότι ανήκουν σε κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις (Ιούνιος 2013 – συνεχής)

6.1.6 Σχεδιασμός της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρισμού μεσοπρόθεσμα προς μακροπρόθεσμα.

1. Με βάση το σχέδιο για την μεταβατική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση και τη ΡΑΕ σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυβέρνηση και η ΡΑΕ υλοποιούν τις παρακάτω ενέργειες :

a. Σε συνέχεια της αφαίρεσης του περιθωρίου του 10%, παρέχουν ένα χρονοδιάγραμμα για τον πλήρη τερματισμό του κανόνα του 30% με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός σωστού μηχανισμού για τον προγραμματισμό της ισχύος των παραγωγικών μονάδων. (Σεπτέμβριος 2013). Με σκοπό την παροχή κινήτρου στους χρήστες του κανόνα του 30% ώστε να αναζητήσουν εναλλακτικούς προορισμούς για το αέριο, η πλήρης επανάκτηση των μεταβλητών κόστων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται μετέπειτα. (Μάρτιος 2014).

b. Βαθμονόμηση σχετικά με την προκήρυξη για τις αποθεματικές ποσότητες ανά τύπο (θερμά, ψυχρά αποθέματα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποθεμάτων όπως ορίστηκαν από τον ΑΔΜΗΕ (Σεπτέμβριος 2013)

c. Επανεξέταση των μηχανισμών πληρωμής χωρητικότητας με σκοπό την επιτάχυνση της απόσυρσης των μονάδων παραγωγής ενέργειας που έχουν φτάσει στο τέλος της οικονομικής ζωής τους (Σεπτέμβριος 2013). Οι (O) αναθεωρημένοι (ος) μηχανισμοί (ός) θα είναι σε συνάφεια με τους νόμους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων αναθεωρήσεων των οδηγιών σε αυτό το πεδίο.

2. Ολοκλήρωση της δομής και των παραμέτρων των δημοπρασιών για προϊόντα τύπου NOME, περιορίζοντας τη συμμετοχή στις δημοπρασίες στους παραγωγούς ενέργειας και τους προμηθευτές. (Σεπτέμβριος 2013)

6.1.7 Αγορά Καυσίμων

Η Κυβέρνηση θα:

1. Καταστήσει επιχειρησιακό ένα σύστημα για την αποθήκευση των αποθεμάτων καυσίμων που θα βασίζεται, εναλλακτικά, σε έναν μην κερδοσκοπικό ανεξάρτητο οργανισμό ή σε ρυθμισμένη πρόσβαση τρίτων μερών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, και θα επιτρέψει στο εθνικό δίκτυο να χρησιμοποιεί τις αποθηκευτικές χωρητικότητες άλλων χωρών της ΕΕ, σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 119/2009 της ΕΕ. (Ιούλιος 2013). Ανακαλέσει την ελάχιστη διάρκεια του ενός έτους για συμβόλαια για χρήση εγκαταστάσεων αποθήκευσης από τρίτα μέρη. (Σεπτέμβριος 2013)

2. Εισάγει μια υποχρεωτική απαίτηση για τα διυλιστήρια να στέλνουν στο Υπουργείο και στον ρυθμιστή μηνιαία στοιχεία για το κόστος αποθήκευσης και άλλα στοιχεία κόστους που χρεώνονται σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. (Ιούλιος 2013)

3. Απαλείψει ρυθμιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στο χονδρεμπόριο της αγοράς καυσίμων, η Κυβέρνηση, σύμφωνα με την γνώμη αρ. 29/VII/2012 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα :

i. Αξιολογήσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και θα τις προσαρμόσει προς τα κάτω, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ιούλιος 2013);

ii. Υποχρεώνει για την σύναψη γραπτών συμφωνιών μεταξύ των χονδρεμπόρων καυσίμων και των λιανεμπόρων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για δήλωση της διάρκειας των εκπτώσεων που προσφέρονται στα έγγραφα πληρωμών. (Ιούλιος 2013)

iii. Παρέχει στη νομοθεσία για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη την αλυσίδα διύλισης και χονδρικού εμπορίου ; η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ (Ιούλιος 2013)

iv. Αφαιρέσει τους περιορισμούς που ορίζουν ότι η εγκατάσταση αποθήκευσης του χονδρεμπόρου πρέπει να είναι προσβάσιμη είτε από τη θάλασσα , είτε από το σιδηροδρομικό δίκτυο είτε δια μέσου ενός διυλιστηρίου. (Ιούλιος 2013)

v. Καταργήσει την υποχρεωτική αποθήκευση τουλάχιστο δύο κατηγοριών προϊόντων καυσίμου, σαν προϋπόθεση για την αδειοδότηση χονδρικής που εκδίδεται από αυτούς. (Ιούλιος 2013)

4. Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου καυσίμων, σύμφωνα με την ίδια γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού :

i. Υποχρεώνει τα πρατήρια καυσίμων να δηλώνουν την τιμή και την ποσότητα των υγρών καυσίμων σε όλες τις αποδείξεις οι οποίες θα εκδίδονται από τον Μάρτιο του 2014 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013, άλλες αστικές περιοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014)

ii. Ολοκληρώνει την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών μέχρι το Μάρτιο του 2014 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013 άλλες αστικές περιοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014)

iii. Καταργεί την πιθανότητα επιβολής ελάχιστης τιμής στην πώληση καυσίμων στους καταναλωτές (Ιούλιος 2013)

Επιπλέον, σχετικά με το συνολικό κείμενο του μνημονίου, μπορείτε να διαβάσετε:

Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (κλικ εδώ)
Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προυποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (κλικ εδώ)
Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών πολιτικών (κλικ εδώ)

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ