×

Ειδοποίηση

Σφάλμα SMTP! Αποτυχία ταυτοποίησης.

Το πλήρες κείμενο του μνημονίου για τα ενεργειακά

ΠΗΓΗ: b2green.gr

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών, το πλήρες κείμενο του Μνημονίου, στην Ελληνική γλώσσα.

Στον τομέα της ενέργειας, δίνεται έμφαση στις αλλαγές που δρομολογούνται στη ΔΕΗ καθώς επίσης και στις αλλαγές τιμολόγησης των υφιστάμενων συμβάσεων στα φωτοβολταϊκά, και γενικότερα το πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ.

Το κείμενο που αφορά στην ενέργεια είναι το ακόλουθο:

6 Αποτελεσματικοί κλάδοι υποδομών και υπηρεσιών

6.1 Ενεργειακή πολιτική

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον κλαδο της ενέργειας. Η αποκρατικοποίηση και η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ, η μετάβαση στο μοντέλο στόχου της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η βελτίωση της βιωσιμότητας των κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσέγγισης για να γίνει αυτός ο κλάδος ανταγωνιστικός και να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας.

6.1.1 Αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ

Σε συνέχεια του σχεδίου που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της [...], η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες ως τον Σεπτέμβριο του 2013:

1. Θέσπιση νομοθεσίας:

a. Να παρέχει πλήρη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014.

b. Να θέσει άνω όριο στη μέγιστη ικανότητα παραγωγής που μπορεί να ανήκει ή/και να λειτουργεί από κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ορισμό των στοιχείων του ενεργητικού της νέας εταιρείας παραγωγής, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τη νέα εταιρεία να έχει τουλάχιστον το 30% της ικανότητας παραγωγής της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό μονάδων και των επενδυτικών σχεδίων της ΔΕΗ.

c. Να εξαλείψει περαιτέρω πιθανά νομοθετικά εμπόδια στη διαδικασία αποκρατικοποίησης, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας.

2. Η ιδιοκτησία από το κράτος ή από κάποια άλλη οντότητα που ελέγχεται από το κράτος της οποιουδήποτε ποσοστό μετοχών στον ΑΔΜΗΕ θα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

a. Οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα διαχειρίζεται χωριστά (δηλαδή από διαφορετικές κρατικές οντότητες) από εκείνες της ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας ενέργειας•

b. Η στρατηγική και οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων της κυβέρνησης θα είναι απολύτως σεβαστοί•

c. Η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει καμία φορολογική ή οικονομική συνέπεια για την Κυβέρνηση που δεν είναι συμβατή με τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα.

3. Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θα ανακοινωθεί, και σε πλήρη συμφωνία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές και με το σημερινό δημοσιονομικό πρόγραμμα και τους στόχους χρηματοδότησης. (Συνεχές)

6.1.2 Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΣΦΑ

1. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, η δομή των κλάδων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι πλήρως συμβατή με την οδηγία 2009/73/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ. (Συνεχές)

6.1.3 Διασφάλιση πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν τα κόστη

1. Η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν πλήρως το οριακό κόστος του συστήματος σε επίπεδο χονδρικής και ένα περιθώριο λιανικής που επιτρέπει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικής για όλες τις κατηγορίες πελατών κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για αλλαγή των τιμών από τη ΔΕΗ (συνεχές).

2. Κατά την εξέταση των προτάσεων για αλλαγή τιμών της ΔΕΗ, η ΡΑΕ θα προσπαθήσει να εξαλείψει τις υπάρχουσες διεπιδοτήσεις, όπου αυτές μπορεί να υπάρχουν, όπως για παράδειγμα, για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση και για τους καταναλωτές που συνδέονται με το δίκτυο χαμηλής τάσης με χαμηλή κατανάλωση (συνεχές).

3. Η κυβέρνηση αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη χρέωση τελών για τη χρήση της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας και δημοσιεύει την έκθεσή της. (Ιούλιος 2013)

6.1.4 Παροχή χρηματοοικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι Αρχές δεσμεύονται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των πολιτικών για την ανανεώσιμη ενέργεια, με την υποστήριξη και σε στενή συνεργασία με την τεχνική βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προτάσεις στο «Σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» του Υπουργείου και την άποψη του κλάδου, για την παροχή μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με μηδενικά μέσα ελλείμματα.

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να τονώσει την κατάλληλη ανάπτυξή της, όπως προβλέπεται από τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των κινήτρων και την ασφάλεια του δικτύου. Κατά την άποψη αυτή, οι Αρχές:

1. Αναπροσαρμόζουν την εισφορά ΑΠΕ ανά έξι μήνες (Ιούλιος 2013, Ιανουάριος και Ιούλιος 2014) ώστε να εξαλειφθεί το προβλεπόμενο χρέος του λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014 (συνεχές).

2. Ολοκληρώνουν ως τον Σεπτέμβριο του 2013 τις διαπραγματεύσεις με τον κλάδο για την εισαγωγή μόνιμων προσαρμογών στις υφιστάμενες συμβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για φωτοβολταϊκά συστήματα, με στόχο την ευθυγράμμιση των συντελεστών απόδοσης σε βιώσιμο μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παρέχουν την οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης», χωρίς να θέτει υπερβολική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

3. Εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ δεν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των υφιστάμενων έργων και ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των υπερβολικών απροσδόκητων κερδών (έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης ή διαπραγματεύσιμες πληρωμές Συμφωνίας Αγοράς Ενέργειας (ΣΑΕ)) λαμβάνονται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι τιμές δεν είχαν προηγουμένως ρυθμιστεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα ήδη (συνεχές).

4. Εξασφαλίζουν ότι ο ΛΑΓΗΕ, η ΡΑΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, δημοσιεύουν μηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ με κυλιόμενες προβλέψεις για τους επόμενους 24 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης. (Μηνιαία/συνεχές) Οι προβλέψεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν μια βάση και ένα κανονιστικό σενάριο για να μηδενίσουν το χρέος μέχρι το τέλος του 2014 και να υποστηρίξουν τις επιλογές της πολιτικής μετά το 2014.

5. Για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ, και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει υπερβολική επιβάρυνση των καταναλωτών, εισάγονται περιορισμοί που θα περιορίσουν τα πρόσφατα θεσμοθετημένα κίνητρα σχετικά με την παραγωγική δυνατότητα των ΑΠΕ, που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

6. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη μηνιαία δημοσίευση μιας έκθεσης, αναλυτικά ανά πηγή, σχετικά με την κατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής). Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την εξέλιξη των διαδικασιών αδειοδότησης και εγκατάστασης για επικείμενα νέα εργοστάσια. (Σεπτέμβριος 2013, συνεχές)

7. Η Κυβέρνηση τροποποιεί (Σεπτέμβριος 2013) την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/οικ. 24840 (ΦΕΚ 1900/Β'/03.12.2010) ώστε να επιτραπεί η συμπερίληψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των ταρατσών στο μητρώο (Οκτώβριος 2013).

6.1.5 Ρευστότητα και ληξιπρόθεσμες οφειλές στον τομέα της ενέργειας

1. Με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση των υπαρχουσών ληξιπρόθεσμων οφειλών στις αγορές ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τους ΑΔΜHΕ και ΛΑΓHΕ, θα ενημερώσει την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για το αναλυτικό ακαθάριστο χρέος και τις πιστωτικές θέσεις όλων των συμμετεχόντων σε τέτοιες αγορές σε μηνιαία βάση, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2013 (συνεχής)

2. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με την ΡΑΕ θα προωθήσει και διευκολύνει μέσω της μεσολάβησής του την εκκαθάριση των υπαρχουσών υποχρεώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας ενώ θα τους παροτρύνει για έναν δίκαιο διαχωρισμό του εκκρεμούς χρέους. (συνεχής)

3. Η ΡΑΕ υλοποιεί και παρακολουθεί επαρκείς ρυθμιστικές διατάξεις για την εκκαθάριση όλων των πιστωτικών και χρεωστικών θέσεων από όλους τους συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά, συμπεριλαμβάνοντας, εκτός των άλλων, όρους για την εκκαθάριση των χρεών και πληρωμή των τόκων και των προστίμων σύμφωνα με την οδηγία 2011/7/EU για τις καθυστερημένες πληρωμές και οι ρυθμιστικές διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση αντιμετώπιση όλων των συμμετεχόντων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε στρέβλωση ή αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση που να προέρχεται από το γεγονός ότι ανήκουν σε κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις (Ιούνιος 2013 – συνεχής)

6.1.6 Σχεδιασμός της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρισμού μεσοπρόθεσμα προς μακροπρόθεσμα.

1. Με βάση το σχέδιο για την μεταβατική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση και τη ΡΑΕ σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυβέρνηση και η ΡΑΕ υλοποιούν τις παρακάτω ενέργειες :

a. Σε συνέχεια της αφαίρεσης του περιθωρίου του 10%, παρέχουν ένα χρονοδιάγραμμα για τον πλήρη τερματισμό του κανόνα του 30% με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός σωστού μηχανισμού για τον προγραμματισμό της ισχύος των παραγωγικών μονάδων. (Σεπτέμβριος 2013). Με σκοπό την παροχή κινήτρου στους χρήστες του κανόνα του 30% ώστε να αναζητήσουν εναλλακτικούς προορισμούς για το αέριο, η πλήρης επανάκτηση των μεταβλητών κόστων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται μετέπειτα. (Μάρτιος 2014).

b. Βαθμονόμηση σχετικά με την προκήρυξη για τις αποθεματικές ποσότητες ανά τύπο (θερμά, ψυχρά αποθέματα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποθεμάτων όπως ορίστηκαν από τον ΑΔΜΗΕ (Σεπτέμβριος 2013)

c. Επανεξέταση των μηχανισμών πληρωμής χωρητικότητας με σκοπό την επιτάχυνση της απόσυρσης των μονάδων παραγωγής ενέργειας που έχουν φτάσει στο τέλος της οικονομικής ζωής τους (Σεπτέμβριος 2013). Οι (O) αναθεωρημένοι (ος) μηχανισμοί (ός) θα είναι σε συνάφεια με τους νόμους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων αναθεωρήσεων των οδηγιών σε αυτό το πεδίο.

2. Ολοκλήρωση της δομής και των παραμέτρων των δημοπρασιών για προϊόντα τύπου NOME, περιορίζοντας τη συμμετοχή στις δημοπρασίες στους παραγωγούς ενέργειας και τους προμηθευτές. (Σεπτέμβριος 2013)

6.1.7 Αγορά Καυσίμων

Η Κυβέρνηση θα:

1. Καταστήσει επιχειρησιακό ένα σύστημα για την αποθήκευση των αποθεμάτων καυσίμων που θα βασίζεται, εναλλακτικά, σε έναν μην κερδοσκοπικό ανεξάρτητο οργανισμό ή σε ρυθμισμένη πρόσβαση τρίτων μερών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, και θα επιτρέψει στο εθνικό δίκτυο να χρησιμοποιεί τις αποθηκευτικές χωρητικότητες άλλων χωρών της ΕΕ, σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 119/2009 της ΕΕ. (Ιούλιος 2013). Ανακαλέσει την ελάχιστη διάρκεια του ενός έτους για συμβόλαια για χρήση εγκαταστάσεων αποθήκευσης από τρίτα μέρη. (Σεπτέμβριος 2013)

2. Εισάγει μια υποχρεωτική απαίτηση για τα διυλιστήρια να στέλνουν στο Υπουργείο και στον ρυθμιστή μηνιαία στοιχεία για το κόστος αποθήκευσης και άλλα στοιχεία κόστους που χρεώνονται σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. (Ιούλιος 2013)

3. Απαλείψει ρυθμιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στο χονδρεμπόριο της αγοράς καυσίμων, η Κυβέρνηση, σύμφωνα με την γνώμη αρ. 29/VII/2012 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα :

i. Αξιολογήσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και θα τις προσαρμόσει προς τα κάτω, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ιούλιος 2013);

ii. Υποχρεώνει για την σύναψη γραπτών συμφωνιών μεταξύ των χονδρεμπόρων καυσίμων και των λιανεμπόρων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για δήλωση της διάρκειας των εκπτώσεων που προσφέρονται στα έγγραφα πληρωμών. (Ιούλιος 2013)

iii. Παρέχει στη νομοθεσία για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη την αλυσίδα διύλισης και χονδρικού εμπορίου ; η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ (Ιούλιος 2013)

iv. Αφαιρέσει τους περιορισμούς που ορίζουν ότι η εγκατάσταση αποθήκευσης του χονδρεμπόρου πρέπει να είναι προσβάσιμη είτε από τη θάλασσα , είτε από το σιδηροδρομικό δίκτυο είτε δια μέσου ενός διυλιστηρίου. (Ιούλιος 2013)

v. Καταργήσει την υποχρεωτική αποθήκευση τουλάχιστο δύο κατηγοριών προϊόντων καυσίμου, σαν προϋπόθεση για την αδειοδότηση χονδρικής που εκδίδεται από αυτούς. (Ιούλιος 2013)

4. Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου καυσίμων, σύμφωνα με την ίδια γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού :

i. Υποχρεώνει τα πρατήρια καυσίμων να δηλώνουν την τιμή και την ποσότητα των υγρών καυσίμων σε όλες τις αποδείξεις οι οποίες θα εκδίδονται από τον Μάρτιο του 2014 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013, άλλες αστικές περιοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014)

ii. Ολοκληρώνει την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών μέχρι το Μάρτιο του 2014 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013 άλλες αστικές περιοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014)

iii. Καταργεί την πιθανότητα επιβολής ελάχιστης τιμής στην πώληση καυσίμων στους καταναλωτές (Ιούλιος 2013)

Επιπλέον, σχετικά με το συνολικό κείμενο του μνημονίου, μπορείτε να διαβάσετε:

Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (κλικ εδώ)
Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προυποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (κλικ εδώ)
Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών πολιτικών (κλικ εδώ)

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Φ/Β

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για την πιστοποίηση ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του νόμου4146/2013 «∆ιαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α ́90).

Με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013«∆ιαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α ́90) τροποποιείται η περίπτωση β της παραγράφου 1του άρθρου 241 του ν. 4072/2011 (Α ́86) ως ακολούθως
:
«β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του  προηγούμενου εδαφίου  εφαρμόζεται για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του  παρόντος νόμου.»

2 Σε εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης, από τη δημοσίευση του νόμου 4146/2013 (Α ́90):
α  Η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή επί επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, για τα οποία έχει
υποβληθεί αίτημα  υπαγωγής τους στον επενδυτικό νόμο 3299/2004, πριν  την τροποποίησή του με το νόμο 4072/2012, δηλαδή πριν την 11-04-2012 (η μερομηνία  δημοσίευσής του).
Σχετική απόφαση ολοκλήρωσης εκδίδεται στο πλαίσιο ιεραρχικού ελέγχου νομιμότητας που διενεργείται από τα όργανα της ∆ιοίκησης, κατά τη συνήθη  διοικητική διαδικασία.
Το ενισχυόμενο κόστος προκύπτει από τα σχετικά ελεγμένα και  πιστοποιημένα παραστατικά/ τιμολόγια, τα οποία υποβάλλει ο επενδυτής και  έως το ύψος της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί με την  απόφαση υπαγωγής, στο  πλαίσιο του ως άνω διενεργούμενου ελέγχου νομιμότητας.
αα. Τιμολόγια τα οποία δεν πιστοποιούνται από το όργανο ελέγχου, δε δύναται να συνυπολογιστούν για τον προσδιορισμό του ύψους
επιχορήγησης.
ββ. Τυχόν πιστοποιημένα τιμολόγια πέραν του εγκεκριμένου με την απόφαση  υπαγωγής κόστος, επίσης δε δύναται να συνυπολογιστούν για τον  προσδιορισμό του ύψους επιχορήγηση.

β Επί επενδυτικών σχεδίων για τα οποία έχει εκδοθεί  απόφαση ολοκλήρωσης πριν την έκδοση του νόμου 4146/2013, δηλαδή πριν την 18-04-2013 (ημερομηνία δημοσίευσής του) δύναται να υποβληθούν  αιτήματα για τη\ διόρθωση του ποσού επιχορήγησης, κατ' εφαρμογή της παρ. 21 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

ΡΑΕ: Προτάσεις μέτρων αντιστάθμισης του πρόσθετου ενεργειακού κόστους που προκαλεί στη βιομηχανία το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών στην ηλεκτροπαραγωγή

Δημοσιεύουμε  την επιστολή της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΚΑ  και τον κ. Πρωθυπουργό ,της 16-4-2013,  με  θέμα:Προτάσεις της ΡΑΕ για το σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων  ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας, και γενικότερα των ελληνικών επιχειρήσεων, στο κρίσιμο ζήτημα του ενεργειακού  κόστους (Κωδικός :Ο-54682).

Επισημαίνουμε  την  άμεση  απόκριση της ΡΑΕ  στα  αιτήματα  των  Βιομηχάνων  με  προτάσεις  για  την  ενίσχυσή  τους  εις  βάρος  του  λογαριασμού  των  ΑΠΕ (πλαφόν στο ΕΤΜΕΑΡ, απαλλαγή  από  άλλες  επιβαρύνσεις) ,την  ίδια  στιγμή  που  επιβάλλονται  αβάσταχτα  μέτρα  κατά των φωτοβολταϊκών.

Διαβάστε  την  επιστολή  της  ΡΑΕ  εδώ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90, τεύχος Α΄ στις 18/4/2013 ο Νέος αναπτυξιακός Νόμος 4146, που ενδιαφέρει τους ιδιοκτήτες φ/β σταθμών που είχαν υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης για την ένταξή τους στον αναπτυξιακό Ν.3299/2004. Στον παραπάνω Νόμο και προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 20
Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
12. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.»

Για  να  διαβάσετε  ολόκληρο  το  Ν.4146  πατήστε  εδώ:  Ν.4146/2013

Νέα δημόσια διαβούλευσ​η του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμω​ν Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

ΓΙΑ  ΝΑ  ΔΕΙΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΟ  ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ  ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ

Σε συνέχεια της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά σχόλια που υποβλήθηκαν, καθώς και τα νεώτερα δεδομένα της αγοράς, τίθεται εκ νέου από σήμερα το ανωτέρω σχέδιο νόμου σε σύντομη δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/minenv/?p=4861 η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013.

Στο νέο σχέδιο νόμου έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται η αύξηση των εισροών του Ειδικού Λογαριασμού και η επιβράδυνση της περαιτέρω επιβάρυνσής του, καθώς και η άρση στρεβλώσεων του θεσμικού πλαισίου ΑΠΕ. Η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός του πλαισίου προώθησης των ΑΠΕ διασφαλίζουν την αξιοπιστία του συστήματος και διαμορφώνουν ένα υγιές επενδυτικό κλίμα προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α', που αφορά στα ζητήματα Α.Π.Ε., αποτελεί το επόμενο βήμα, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες με το νόμο 4093/2012, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε., στην κατεύθυνση της αναμόρφωσης του πλαισίου προώθησης των Α.Π.Ε. στη χώρα. Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στη διευκόλυνση υλοποίησης ώριμων έργων καθώς και στην αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης σχετικά με την εξασφάλιση πρόσβασης στα δίκτυα που βαίνουν προς κορεσμό, λόγω και των ανενεργών προσφορών σύνδεσης. Ειδικότερα, μέσω των νέων διατάξεων, μεταξύ άλλων, επιχειρείται ο εξορθολογισμός της διαδικασίας δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο, καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για να διατηρηθούν σε ισχύ εκείνες οι άδειες παραγωγής, για τις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται προοπτική υλοποίησης.

Ταυτόχρονα, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Περίληψη ανά άρθρο:

· Αναδιαμορφώνεται το καθεστώς πρόσβασης στα δίκτυα, εξαιτίας της διαγνωσμένης δέσμευσης ηλεκτρικής ισχύος για μεγάλο χρονικό διάστημα για έργα των οποίων η υλοποίηση καθυστερεί υπερβολικά. Πιο συγκεκριμένα με την επιβολή υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, δημιουργείται αντικίνητρο για δέσμευση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο για μακρό χρονικό διάστημα από ανώριμα αιτήματα. (άρθρο 1, το περιεχόμενο του οποίου έχει αναμορφωθεί μετά τα σχόλια της 1ης Διαβούλευσης)

· Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να διατηρηθούν σε ισχύ εκείνες οι άδειες παραγωγής, για τις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται προοπτική υλοποίησης και συνεπώς θα υποβοηθηθεί η προώθηση των ώριμων και οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων. (άρθρο 2, το περιεχόμενο του οποίου έχει αναμορφωθεί μετά τα σχόλια της 1ης Διαβούλευσης)

· Ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια για τη χορήγηση παράτασης αδειών εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε., αντιμετωπίζοντας κενά και δυσχέρειες εφαρμογής παλαιότερων διατάξεων που αφορούσαν στο ζήτημα αυτό. (άρθρο 3, το περιεχόμενο του οποίου έχει αναμορφωθεί μετά τα σχόλια της 1ης Διαβούλευσης)

· Αποσαφηνίζονται ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθμών και τη δυνατότητα εγκατάστασής τους σε δασικές εκτάσεις. (άρθρο 4, το περιεχόμενο του οποίου έχει αναμορφωθεί μετά τα σχόλια της 1ης Διαβούλευσης)

· Ορίζεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα μεταφοράς της θέσης εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. (άρθρο 5)

· Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και ορίζονται οι βασικές παράμετροι για την ορθολογική ανάπτυξη μικρών Ανεμογεννητριών στο πλαίσιο κατάρτισης Ειδικού Προγράμματος. (άρθρο 6)

· Αποσαφηνίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την απόδοση στους δικαιούχους (οικιακούς καταναλωτές) των ποσών που αντιστοιχούν στην εισφορά 1% από την προ Φ.Π.Α τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. (άρθρο 7).

· Προστίθεται νέα ρύθμιση που αφορά στα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 2773/1999 με την οποία αντιμετωπίζονται υφιστάμενες στρεβλώσεις (άρθρο 8)

· Προστίθενται νέες ρυθμίσεις μέσω των οποίων επιδιώκεται η επιβράδυνση της επιβάρυνσης και η αύξηση των εισροών του Ειδικού Λογαριασμού. Στις ρυθμίσεις αυτές που αφορούν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διατάξεις για δυνατότητα επιστροφής μέρους των εγγυητικών επιστολών, αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης και αναπροσαρμογή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ενεργοποιήθηκαν μετά τα μέσα του Νοεμβρίου 2012 (άρθρο 9).

· Προστίθεται νέα ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να εξαιρούνται από την αναστολή οι εγκαταστάσεις φ/β σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς (άρθρο 10)

· Προστίθεται νέα ρύθμιση με την οποία ο καθορισμός τιμών αποζημίωσης ενέργειας για νεοεισερχόμενους σταθμούς όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ θα γίνεται πλέον με Υπουργική Απόφαση. (άρθρο 11)

Περισσότερα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Π.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ

Εισαγωγή

Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α’168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της ΔΕΗ, δίνοντας τη δυνατότητα και σε ανεξάρτητους παραγωγούς να διεισδύσουν στον χώρο αυτόν και ιδιαίτερα στην ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το 1999 με τον Ν.2773 (ΦΕΚ.Α’286), εναρμονίζεται το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας με την Οδηγία 96/92/ΕΚ, L.0092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προχωρούμε με γρηγορότερα βήματα στην απελευθέρωση της αγοράς. Με τον νόμο αυτό, δημιουργείται ένα ευνοϊκό καθεστώς για τους σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ, δίνοντας προτεραιότητα στην απορρόφηση της παραγόμενης από αυτούς ενέργειας έναντι των συμβατικών μονάδων (άρθρα 35-37) αλλά και ορίζοντας ιδιαίτερο τρόπο τιμολόγησής της (άρθρα 38,39). Επιπλέον, το 2006 με τον Ν.3468 (ΦΕΚ.Α’129), αφ’ ενός μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ, L.283 και αφ’ ετέρου προωθείται κατά προτεραιότητα, με κανόνες και αρχές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ και μονάδες Συμπαραγωγής.

Τον Ιανουάριο του 2009, με τον Ν.3734 (ΦΕΚ.Α’8): α) εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της Συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά και συμπληρώνεται το σχετικό νομικό πλαίσιο και, β) αναπροσαρμόζονται τα τιμολόγια απορρόφησης της ενέργειας που παράγεται από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Τον Ιούνιο του 2009, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1079) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3468 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3734, καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών και ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση μικρών συστημάτων πάνω σε κτίρια.

Τον Ιούνιο του 2010, με τον Ν.3851 (ΦΕΚ.Α’85) γίνεται προσπάθεια περαιτέρω απλούστευσης και συντόμευσης της διαδικασίας αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ με τον παραλληλισμό ορισμένων χρονοβόρων επιμέρους βημάτων και την κατάργηση άλλων. Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό έχει το γεγονός ότι δεν απαιτείται πλέον Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση από την ΡΑΕ για Φωτοβολταϊκούς και Ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύος ως και 1 MW. Επιπλέον, με τον Ν.3851 και την κατ’ εξουσιοδότησή του Απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης Α.Υ./Φ1/οικ.19598 (ΦΕΚ Β’1630/11.10.2010), καθορίστηκαν εθνικοί στόχοι για την διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2020 (αναθεωρήσιμοι ανά διετία):

 
   
     
 

Ημερομηνία

Τίτλος

Αριθμός

 
 

01.10.2010

Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Aποφ. Φ1 οικ.19598 ΦΕΚ 1630 Β 11.10.2010

 
 

03.09.2010

Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.

Απ. Αρ. 168040 ΦΕΚ 1528 Β 07.09.2010

 
 

 03.12.2010

Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24840 ΦΕΚ 1900 B 03.12.2010
 

 
 

04.06.2010

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Νόμος 3851
ΦΕΚ 85 Α 04.06.2010

 
 

19.07.2010

Οδηγίες εφαρμογής διατάξων του Ν. 3851/2010 σχετικά με το άρθρο 2 παρ. 1 – κριτήριο ι) και  το άρθρο 15 παρ. 3, προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

ΑΥ/Φ1/οικ.14586

 
 

25.08.2010

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

Απ. Αρ. 36720 ΦΕΚ 376 ΑΑΠ 06.09.2010

 
 

25.08.2010

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Απ. Αρ. 40158 ΦΕΚ 1556 Β 22.09.2010

 
 

30.08.2010

Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών.

Α.Υ/Φ1/οικ.17149 ΦΕΚ 1497 Β 06.09.2010
 

 
 

20.09.2010

Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών  Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων.

Α.Υ./Φ1/οικ.18513 ΦΕΚ 1557 Β 22.09.2010

ΦΕΚ Β 1079/04,06,2010.

 
 

14.10.2010

Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.(Άρθρο 30 "Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής", Άρθρο 29 "Θέματα Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας")

Νόμος 3889 ΦΕΚ 182 Α 14.10.2010

 
 

21.10.2010

Κατάργηση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008. 

ΑΥ/Φ1/οικ.19384 ΦΕΚ 1674 Β 21.10.2010

Αποφ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008

 
 

 25.11.2010

Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24839 ΦΕΚ 1901 Β 03.12.2010
 

 
 

12.07.2010

Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

ΦΕΚ 1049 Β 12.07.2010

 
 

11.10.2010

Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

YA 19598/2010, ΦΕΚ 1630Β/11-10-2010

 
 

16.12.2010

Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928

 
 

22.12.2010

Ενοποίηση των διατάξεων του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους Ν. 3734/2009, Ν. 3851/2010, Ν. 3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοπ. Ν.3468/2006

 
 

27.12.2010

Διευκρινίσεις σχετικά με την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου

Εγκύκλιος YΑΠΕ/Φ1/οικ.28135 (27-12-2010),

 
 

31.12.2010

Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904 ΦΕΚ 2143 Β 31.12.2010

 
 

01.02.2011

Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας»

Αρ. 072528 ΦΕΚ 102 Β 01.02.2011

 

 
 

02.05.2011

Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος

Αριθμ.134430 ΦΕΚ 392 Β 14.03.2011

 
 

14.04.2011

Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια.

Υ.Α. 9154 ΦΕΚ 583 Β 14.04.2011
 

 
 

28.04.2011

Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων-επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών.

Η απόφαση «Ορισμός διαδικασίας για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ΥΑ 249565/ΦΕΚ Β 1722/03-11-2010», καταργείται.

Αριθμ.134416 ΦΕΚ 273 Β 21.02.2011

 
 

22.8.2011

. Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις

N.4001/2011, ΦΕΚ 179Α/22-8-2011

 
 

23.09.2011

Τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπʼαρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση  ως  προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην  πολεοδομική νομοθεσία.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ. 18018   (ΦΕΚ Β΄ 2132)

 
 

25/10/2011

 Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).
 

ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011(ΦΕΚ Β’/2373/25.10.2011)

 
 

28.12.2011

Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.28287/12.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3005)

 
 

31.1.2012

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.2266 (ΦΕΚ Β΄97)

 
 

31.1.2012

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.2262 (ΦΕΚ Β΄ 97)

 
 

30.3.2012

Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70/30.3.2012)

 
 

10.8.2012

Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 (ΦΕΚ Β΄ 2317)

 
 

10.8.2012

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933 (ΦΕΚ Β΄ 2317)

 
 

10.8.2012

Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2303/οικ.16935 (ΦΕΚ Β΄ 2317)

 
 

10.8.2012

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊ­κών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/οικ16934 (ΦΕΚ Β΄ 2317)

 

12.11.2012

Έκτακτη εισφορά για ΑΠΕ - Κατάργηση 18μηνου

Ν.4093/2012 ΦΕΚ 222Α/12/11/2012

24.01.2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ΑΠΕ

ΥΑ 3791/2013, ΦΕΚ 104Β/24-1-2013


 

22.05.2013

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012, , ΦΕΚ 1103B'/02-05-2013

02.05.2013

. Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011, ΦΕΚ 1103B'/02-05-2013

09.05.2013

Ρυθμίσεις Θεμάτων ΑΠΕ - Έκτακτη εισφορά - Αναστολή αδειοδότησης

Ν.4152/2013, ΦΕΚ 107Α/9/5/2013

24.09.2013

Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών σταθμών

ΠΟΛ1216 (24-09-2013)

01-11-2013

Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις

Ν.4203/2013 - ΦΕΚ 235Α/1/11/2013


 

 25-11-2013  Αποσβέσεις Φωτοβολταϊκών  ΠΟΛ.1252/25-11-2013
 7-4-2014  ΠΟΛΥΝΟΜΟΣ ΜΕ  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ Φ/Β  Ν4254/2014 (ΦΕΚ 85, Α'- 7/4/2014)εδώ.
 8-5-2014  Εγκύκλιος σχετικά με το Πιστωτικό τιμολόγιο  ΠΟΛ 1130/8-5-2014
 19-5-2014  Διευκρινήσεις για το Πιστωτικό τιμολόγιο  ΠΟΛ 1152/19-5-2014
 11-7-2014  ΝΟΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΚΡΗ  ΔΕΗ  Ν.4273/11-7-2014
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
             
   
     

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.1/2013 Απόφαση
της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ.2 περ. γ' του ν.4001/2011, όπως ισχύει, για το α' εξάμηνο του 2013.

Η  παραπάνω απόφαση της ΡΑΕ  περιέχει διαφωτιστικά και χρήσιμα στοιχεία  από την αγορά ηλεκτρικής  ενέργειας.

Για  να  δείτε  το  πλήρες κείμενο της απόφασης  πατήστε  εδώ

Τι ισχύει για τις άδειες-συμβάσεις Φωτοβολταϊκών μετά την 11η Μαρτίου

Δημοσιευτηκε στο: sunblog.org

Στις 11 Μαρτίου έληξε η προθεσμία του τετραμήνου που είχε δώσει το ΥΠΕΚΑ, ώστε να ηλεκτροδοτηθούν τα φωτοβολταϊκά έργα και να κρατήσουν την ταρίφα που είχαν υπογράψει με τον ΛΑΓΗΕ πριν τον Αύγουστο του 2012, Οι άδειες αυτές είχαν τις τελευταίες υψηλές ταρίφες.

Για όσους δεν πρόλαβαν την ημερομηνία αυτή και θα ηλεκτροδοτηθούν μετά τις 12 Μαρτίου, θα ισχύει η τρέχουσα τιμή των 21,48 λεπτών για έργα μέχρι 100 kwp και 17,19 λεπτών για έργα μεγαλύτερα από 100 kwp.

Πολλές από τις παλιές άδειες που έχασαν την καταλυτική ημερομηνία της 11η Μαρτίου αλλά βρίσκονται ακόμη σε ισχύ (δηλαδή δεν έχει παρέλθει το 18ηνο) μπορούν να υλοποιηθούν με την τρέχουσα τιμή, εφόσον ηλεκτροδοτηθούν μέχρι τέλος Ιούλιου. Από την 1η Αυγούστου 2013 θα γίνει η προβλεπόμενη μείωση εξαμήνου και οι τιμές θα προσαρμοστούν στα 20,52 και 16,41 λεπτά αντίστοιχα.

Υπογεγραμμένα συμβόλαια αγοροπωλησίας και κλειδωμένες ταρίφες με τον ΛΑΓΗΕ έχουν επίσης ακόμη όσοι έχουν υπογράψει σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ μετά τον Αύγουστο του 2012 με 22,5 λεπτά για έργα μέχρι 100 kwp ή 18 λεπτά για έργα μεγαλύτερα από 100 kwp. Τα έργα αυτά απαλλάσσονται και από την έκτακτη εισφορά που βρίσκεται σε ισχύ αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2012 σε όλα τα παλαιότερα έργα.

Όσο για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά έχουν πάρει 2μηνη παράταση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/7/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Φεβρουαρίου 2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Άρθρο 4
Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, ο πιστωτής δικαιούται, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζουν οι παράγραφοι 3, 4 ή 6, νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:
α) ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις· και
β) ο πιστωτής δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται:
α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·
β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή:
α) η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα χρονικά όρια:
i) 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή·
ii) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή της ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή δεν είναι βέβαιη, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών·
iii) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών·
iv) εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή·
β) η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου δεν αποτελεί αντικείμενο συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή.


Για  να  διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Οδηγίας  πατήστε  εδώ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κατατέθηκε σήμερα  στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το νομοσχέδιο με τίτλο " Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικου περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και Ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις".

Στο νομοσχέδιο και συγκεκριμμένα στο άρθρο 20 παραγρ.12 , του κεφαλαίου Δ, προβλέπεται ευνοϊκή ρύθμιση για την ένταξη στον αναπτυξιακό επενδύσεων Φ/Β ισχύος <100KWp, που εκκρεμούν εδώ  και  πάνω από τρία χρόνια  και  ήταν  ένα  αίτημα  του  συλλόγου  μας.

Συγκεκριμένα στο  νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 20
Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
12. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.»

Για  να  διαβάσετε  το  πλήρες  κείμενο του νομοσχεδίου πατήστε  εδώ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Φ/Β

Στο  Νόμο  4110 (ΦΕΚ  Α'-αριθ. Φύλλου17/23-1-2013)  με  τίτλο :"Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε−
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και  λοιπές διατάξεις." ,  περιέχονται  οι  εξής  διατξεις  που αφορούν  τα  Φ/Β :

  1. Αρθρ.3, παραγ. 21,  για  την  φορολόγηση της  έκτακτης  εισφοράς  στα  Φ/Β  και  την  5ετή  απόσβεσή  της.
  2. Αρθρ. 3, παραγ. 22, για  τον  τρόπο  που  θα  γινονται  οι  αποσβέσεις  παγίων
  3. Αρθρ. 3 , παραγ. 45, για  την  αναγραφή  των  ασφαλιστικών   εισφορών  στα  εκπιπτόμενα  έξοδα.

Βεβαίως  ο  ως  άνω  νόμος  περιέχει  και  άλλα   άρθρα  που  αφορούν  το τρόπο φορολόγησης  των  ατομικών και  λοιπών εταιρειών , των  φυσικών προσώπων, το ποσό της εισφοράς επιτηδεύματος και άλλα.

Για  να  διαβάσετε  το  άρθρο  3  του  φορολογικού  Νόμου,   πιέστε  εδώ.

Για  να   διαβάσετε  ολόκληρο  το  Νόμο , πιέστε  εδώ.

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ