ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Φ/Β

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για την πιστοποίηση ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του νόμου4146/2013 «∆ιαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α ́90).

Με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013«∆ιαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α ́90) τροποποιείται η περίπτωση β της παραγράφου 1του άρθρου 241 του ν. 4072/2011 (Α ́86) ως ακολούθως
:
«β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του  προηγούμενου εδαφίου  εφαρμόζεται για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του  παρόντος νόμου.»

2 Σε εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης, από τη δημοσίευση του νόμου 4146/2013 (Α ́90):
α  Η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή επί επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, για τα οποία έχει
υποβληθεί αίτημα  υπαγωγής τους στον επενδυτικό νόμο 3299/2004, πριν  την τροποποίησή του με το νόμο 4072/2012, δηλαδή πριν την 11-04-2012 (η μερομηνία  δημοσίευσής του).
Σχετική απόφαση ολοκλήρωσης εκδίδεται στο πλαίσιο ιεραρχικού ελέγχου νομιμότητας που διενεργείται από τα όργανα της ∆ιοίκησης, κατά τη συνήθη  διοικητική διαδικασία.
Το ενισχυόμενο κόστος προκύπτει από τα σχετικά ελεγμένα και  πιστοποιημένα παραστατικά/ τιμολόγια, τα οποία υποβάλλει ο επενδυτής και  έως το ύψος της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί με την  απόφαση υπαγωγής, στο  πλαίσιο του ως άνω διενεργούμενου ελέγχου νομιμότητας.
αα. Τιμολόγια τα οποία δεν πιστοποιούνται από το όργανο ελέγχου, δε δύναται να συνυπολογιστούν για τον προσδιορισμό του ύψους
επιχορήγησης.
ββ. Τυχόν πιστοποιημένα τιμολόγια πέραν του εγκεκριμένου με την απόφαση  υπαγωγής κόστος, επίσης δε δύναται να συνυπολογιστούν για τον  προσδιορισμό του ύψους επιχορήγηση.

β Επί επενδυτικών σχεδίων για τα οποία έχει εκδοθεί  απόφαση ολοκλήρωσης πριν την έκδοση του νόμου 4146/2013, δηλαδή πριν την 18-04-2013 (ημερομηνία δημοσίευσής του) δύναται να υποβληθούν  αιτήματα για τη\ διόρθωση του ποσού επιχορήγησης, κατ' εφαρμογή της παρ. 21 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

ΡΑΕ: Προτάσεις μέτρων αντιστάθμισης του πρόσθετου ενεργειακού κόστους που προκαλεί στη βιομηχανία το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών στην ηλεκτροπαραγωγή

Δημοσιεύουμε  την επιστολή της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΚΑ  και τον κ. Πρωθυπουργό ,της 16-4-2013,  με  θέμα:Προτάσεις της ΡΑΕ για το σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων  ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας, και γενικότερα των ελληνικών επιχειρήσεων, στο κρίσιμο ζήτημα του ενεργειακού  κόστους (Κωδικός :Ο-54682).

Επισημαίνουμε  την  άμεση  απόκριση της ΡΑΕ  στα  αιτήματα  των  Βιομηχάνων  με  προτάσεις  για  την  ενίσχυσή  τους  εις  βάρος  του  λογαριασμού  των  ΑΠΕ (πλαφόν στο ΕΤΜΕΑΡ, απαλλαγή  από  άλλες  επιβαρύνσεις) ,την  ίδια  στιγμή  που  επιβάλλονται  αβάσταχτα  μέτρα  κατά των φωτοβολταϊκών.

Διαβάστε  την  επιστολή  της  ΡΑΕ  εδώ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90, τεύχος Α΄ στις 18/4/2013 ο Νέος αναπτυξιακός Νόμος 4146, που ενδιαφέρει τους ιδιοκτήτες φ/β σταθμών που είχαν υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης για την ένταξή τους στον αναπτυξιακό Ν.3299/2004. Στον παραπάνω Νόμο και προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 20
Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
12. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.»

Για  να  διαβάσετε  ολόκληρο  το  Ν.4146  πατήστε  εδώ:  Ν.4146/2013

Νέα δημόσια διαβούλευσ​η του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμω​ν Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

ΓΙΑ  ΝΑ  ΔΕΙΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΟ  ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ  ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ

Σε συνέχεια της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά σχόλια που υποβλήθηκαν, καθώς και τα νεώτερα δεδομένα της αγοράς, τίθεται εκ νέου από σήμερα το ανωτέρω σχέδιο νόμου σε σύντομη δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/minenv/?p=4861 η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013.

Στο νέο σχέδιο νόμου έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται η αύξηση των εισροών του Ειδικού Λογαριασμού και η επιβράδυνση της περαιτέρω επιβάρυνσής του, καθώς και η άρση στρεβλώσεων του θεσμικού πλαισίου ΑΠΕ. Η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός του πλαισίου προώθησης των ΑΠΕ διασφαλίζουν την αξιοπιστία του συστήματος και διαμορφώνουν ένα υγιές επενδυτικό κλίμα προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α', που αφορά στα ζητήματα Α.Π.Ε., αποτελεί το επόμενο βήμα, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες με το νόμο 4093/2012, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε., στην κατεύθυνση της αναμόρφωσης του πλαισίου προώθησης των Α.Π.Ε. στη χώρα. Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στη διευκόλυνση υλοποίησης ώριμων έργων καθώς και στην αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης σχετικά με την εξασφάλιση πρόσβασης στα δίκτυα που βαίνουν προς κορεσμό, λόγω και των ανενεργών προσφορών σύνδεσης. Ειδικότερα, μέσω των νέων διατάξεων, μεταξύ άλλων, επιχειρείται ο εξορθολογισμός της διαδικασίας δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο, καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για να διατηρηθούν σε ισχύ εκείνες οι άδειες παραγωγής, για τις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται προοπτική υλοποίησης.

Ταυτόχρονα, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Περίληψη ανά άρθρο:

· Αναδιαμορφώνεται το καθεστώς πρόσβασης στα δίκτυα, εξαιτίας της διαγνωσμένης δέσμευσης ηλεκτρικής ισχύος για μεγάλο χρονικό διάστημα για έργα των οποίων η υλοποίηση καθυστερεί υπερβολικά. Πιο συγκεκριμένα με την επιβολή υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, δημιουργείται αντικίνητρο για δέσμευση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο για μακρό χρονικό διάστημα από ανώριμα αιτήματα. (άρθρο 1, το περιεχόμενο του οποίου έχει αναμορφωθεί μετά τα σχόλια της 1ης Διαβούλευσης)

· Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να διατηρηθούν σε ισχύ εκείνες οι άδειες παραγωγής, για τις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται προοπτική υλοποίησης και συνεπώς θα υποβοηθηθεί η προώθηση των ώριμων και οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων. (άρθρο 2, το περιεχόμενο του οποίου έχει αναμορφωθεί μετά τα σχόλια της 1ης Διαβούλευσης)

· Ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια για τη χορήγηση παράτασης αδειών εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε., αντιμετωπίζοντας κενά και δυσχέρειες εφαρμογής παλαιότερων διατάξεων που αφορούσαν στο ζήτημα αυτό. (άρθρο 3, το περιεχόμενο του οποίου έχει αναμορφωθεί μετά τα σχόλια της 1ης Διαβούλευσης)

· Αποσαφηνίζονται ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθμών και τη δυνατότητα εγκατάστασής τους σε δασικές εκτάσεις. (άρθρο 4, το περιεχόμενο του οποίου έχει αναμορφωθεί μετά τα σχόλια της 1ης Διαβούλευσης)

· Ορίζεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα μεταφοράς της θέσης εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. (άρθρο 5)

· Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και ορίζονται οι βασικές παράμετροι για την ορθολογική ανάπτυξη μικρών Ανεμογεννητριών στο πλαίσιο κατάρτισης Ειδικού Προγράμματος. (άρθρο 6)

· Αποσαφηνίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την απόδοση στους δικαιούχους (οικιακούς καταναλωτές) των ποσών που αντιστοιχούν στην εισφορά 1% από την προ Φ.Π.Α τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. (άρθρο 7).

· Προστίθεται νέα ρύθμιση που αφορά στα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 2773/1999 με την οποία αντιμετωπίζονται υφιστάμενες στρεβλώσεις (άρθρο 8)

· Προστίθενται νέες ρυθμίσεις μέσω των οποίων επιδιώκεται η επιβράδυνση της επιβάρυνσης και η αύξηση των εισροών του Ειδικού Λογαριασμού. Στις ρυθμίσεις αυτές που αφορούν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διατάξεις για δυνατότητα επιστροφής μέρους των εγγυητικών επιστολών, αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης και αναπροσαρμογή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ενεργοποιήθηκαν μετά τα μέσα του Νοεμβρίου 2012 (άρθρο 9).

· Προστίθεται νέα ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να εξαιρούνται από την αναστολή οι εγκαταστάσεις φ/β σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς (άρθρο 10)

· Προστίθεται νέα ρύθμιση με την οποία ο καθορισμός τιμών αποζημίωσης ενέργειας για νεοεισερχόμενους σταθμούς όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ θα γίνεται πλέον με Υπουργική Απόφαση. (άρθρο 11)

Περισσότερα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Π.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ

Εισαγωγή

Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α’168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της ΔΕΗ, δίνοντας τη δυνατότητα και σε ανεξάρτητους παραγωγούς να διεισδύσουν στον χώρο αυτόν και ιδιαίτερα στην ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το 1999 με τον Ν.2773 (ΦΕΚ.Α’286), εναρμονίζεται το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας με την Οδηγία 96/92/ΕΚ, L.0092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προχωρούμε με γρηγορότερα βήματα στην απελευθέρωση της αγοράς. Με τον νόμο αυτό, δημιουργείται ένα ευνοϊκό καθεστώς για τους σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ, δίνοντας προτεραιότητα στην απορρόφηση της παραγόμενης από αυτούς ενέργειας έναντι των συμβατικών μονάδων (άρθρα 35-37) αλλά και ορίζοντας ιδιαίτερο τρόπο τιμολόγησής της (άρθρα 38,39). Επιπλέον, το 2006 με τον Ν.3468 (ΦΕΚ.Α’129), αφ’ ενός μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ, L.283 και αφ’ ετέρου προωθείται κατά προτεραιότητα, με κανόνες και αρχές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ και μονάδες Συμπαραγωγής.

Τον Ιανουάριο του 2009, με τον Ν.3734 (ΦΕΚ.Α’8): α) εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της Συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά και συμπληρώνεται το σχετικό νομικό πλαίσιο και, β) αναπροσαρμόζονται τα τιμολόγια απορρόφησης της ενέργειας που παράγεται από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Τον Ιούνιο του 2009, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1079) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3468 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3734, καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών και ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση μικρών συστημάτων πάνω σε κτίρια.

Τον Ιούνιο του 2010, με τον Ν.3851 (ΦΕΚ.Α’85) γίνεται προσπάθεια περαιτέρω απλούστευσης και συντόμευσης της διαδικασίας αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ με τον παραλληλισμό ορισμένων χρονοβόρων επιμέρους βημάτων και την κατάργηση άλλων. Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό έχει το γεγονός ότι δεν απαιτείται πλέον Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση από την ΡΑΕ για Φωτοβολταϊκούς και Ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύος ως και 1 MW. Επιπλέον, με τον Ν.3851 και την κατ’ εξουσιοδότησή του Απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης Α.Υ./Φ1/οικ.19598 (ΦΕΚ Β’1630/11.10.2010), καθορίστηκαν εθνικοί στόχοι για την διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2020 (αναθεωρήσιμοι ανά διετία):

 
   
     
 

Ημερομηνία

Τίτλος

Αριθμός

 
 

01.10.2010

Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Aποφ. Φ1 οικ.19598 ΦΕΚ 1630 Β 11.10.2010

 
 

03.09.2010

Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.

Απ. Αρ. 168040 ΦΕΚ 1528 Β 07.09.2010

 
 

 03.12.2010

Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24840 ΦΕΚ 1900 B 03.12.2010
 

 
 

04.06.2010

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Νόμος 3851
ΦΕΚ 85 Α 04.06.2010

 
 

19.07.2010

Οδηγίες εφαρμογής διατάξων του Ν. 3851/2010 σχετικά με το άρθρο 2 παρ. 1 – κριτήριο ι) και  το άρθρο 15 παρ. 3, προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

ΑΥ/Φ1/οικ.14586

 
 

25.08.2010

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

Απ. Αρ. 36720 ΦΕΚ 376 ΑΑΠ 06.09.2010

 
 

25.08.2010

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Απ. Αρ. 40158 ΦΕΚ 1556 Β 22.09.2010

 
 

30.08.2010

Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών.

Α.Υ/Φ1/οικ.17149 ΦΕΚ 1497 Β 06.09.2010
 

 
 

20.09.2010

Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών  Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων.

Α.Υ./Φ1/οικ.18513 ΦΕΚ 1557 Β 22.09.2010

ΦΕΚ Β 1079/04,06,2010.

 
 

14.10.2010

Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.(Άρθρο 30 "Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής", Άρθρο 29 "Θέματα Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας")

Νόμος 3889 ΦΕΚ 182 Α 14.10.2010

 
 

21.10.2010

Κατάργηση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008. 

ΑΥ/Φ1/οικ.19384 ΦΕΚ 1674 Β 21.10.2010

Αποφ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008

 
 

 25.11.2010

Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24839 ΦΕΚ 1901 Β 03.12.2010
 

 
 

12.07.2010

Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

ΦΕΚ 1049 Β 12.07.2010

 
 

11.10.2010

Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

YA 19598/2010, ΦΕΚ 1630Β/11-10-2010

 
 

16.12.2010

Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928

 
 

22.12.2010

Ενοποίηση των διατάξεων του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους Ν. 3734/2009, Ν. 3851/2010, Ν. 3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοπ. Ν.3468/2006

 
 

27.12.2010

Διευκρινίσεις σχετικά με την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου

Εγκύκλιος YΑΠΕ/Φ1/οικ.28135 (27-12-2010),

 
 

31.12.2010

Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904 ΦΕΚ 2143 Β 31.12.2010

 
 

01.02.2011

Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας»

Αρ. 072528 ΦΕΚ 102 Β 01.02.2011

 

 
 

02.05.2011

Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος

Αριθμ.134430 ΦΕΚ 392 Β 14.03.2011

 
 

14.04.2011

Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια.

Υ.Α. 9154 ΦΕΚ 583 Β 14.04.2011
 

 
 

28.04.2011

Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων-επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών.

Η απόφαση «Ορισμός διαδικασίας για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ΥΑ 249565/ΦΕΚ Β 1722/03-11-2010», καταργείται.

Αριθμ.134416 ΦΕΚ 273 Β 21.02.2011

 
 

22.8.2011

. Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις

N.4001/2011, ΦΕΚ 179Α/22-8-2011

 
 

23.09.2011

Τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπʼαρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση  ως  προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην  πολεοδομική νομοθεσία.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ. 18018   (ΦΕΚ Β΄ 2132)

 
 

25/10/2011

 Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).
 

ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011(ΦΕΚ Β’/2373/25.10.2011)

 
 

28.12.2011

Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.28287/12.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3005)

 
 

31.1.2012

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.2266 (ΦΕΚ Β΄97)

 
 

31.1.2012

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.2262 (ΦΕΚ Β΄ 97)

 
 

30.3.2012

Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70/30.3.2012)

 
 

10.8.2012

Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 (ΦΕΚ Β΄ 2317)

 
 

10.8.2012

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933 (ΦΕΚ Β΄ 2317)

 
 

10.8.2012

Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2303/οικ.16935 (ΦΕΚ Β΄ 2317)

 
 

10.8.2012

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊ­κών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/οικ16934 (ΦΕΚ Β΄ 2317)

 

12.11.2012

Έκτακτη εισφορά για ΑΠΕ - Κατάργηση 18μηνου

Ν.4093/2012 ΦΕΚ 222Α/12/11/2012

24.01.2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ΑΠΕ

ΥΑ 3791/2013, ΦΕΚ 104Β/24-1-2013


 

22.05.2013

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012, , ΦΕΚ 1103B'/02-05-2013

02.05.2013

. Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011, ΦΕΚ 1103B'/02-05-2013

09.05.2013

Ρυθμίσεις Θεμάτων ΑΠΕ - Έκτακτη εισφορά - Αναστολή αδειοδότησης

Ν.4152/2013, ΦΕΚ 107Α/9/5/2013

24.09.2013

Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών σταθμών

ΠΟΛ1216 (24-09-2013)

01-11-2013

Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις

Ν.4203/2013 - ΦΕΚ 235Α/1/11/2013


 

 25-11-2013  Αποσβέσεις Φωτοβολταϊκών  ΠΟΛ.1252/25-11-2013
 7-4-2014  ΠΟΛΥΝΟΜΟΣ ΜΕ  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ Φ/Β  Ν4254/2014 (ΦΕΚ 85, Α'- 7/4/2014)εδώ.
 8-5-2014  Εγκύκλιος σχετικά με το Πιστωτικό τιμολόγιο  ΠΟΛ 1130/8-5-2014
 19-5-2014  Διευκρινήσεις για το Πιστωτικό τιμολόγιο  ΠΟΛ 1152/19-5-2014
 11-7-2014  ΝΟΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΚΡΗ  ΔΕΗ  Ν.4273/11-7-2014
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
             
   
     

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.1/2013 Απόφαση
της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ.2 περ. γ' του ν.4001/2011, όπως ισχύει, για το α' εξάμηνο του 2013.

Η  παραπάνω απόφαση της ΡΑΕ  περιέχει διαφωτιστικά και χρήσιμα στοιχεία  από την αγορά ηλεκτρικής  ενέργειας.

Για  να  δείτε  το  πλήρες κείμενο της απόφασης  πατήστε  εδώ

Τι ισχύει για τις άδειες-συμβάσεις Φωτοβολταϊκών μετά την 11η Μαρτίου

Δημοσιευτηκε στο: sunblog.org

Στις 11 Μαρτίου έληξε η προθεσμία του τετραμήνου που είχε δώσει το ΥΠΕΚΑ, ώστε να ηλεκτροδοτηθούν τα φωτοβολταϊκά έργα και να κρατήσουν την ταρίφα που είχαν υπογράψει με τον ΛΑΓΗΕ πριν τον Αύγουστο του 2012, Οι άδειες αυτές είχαν τις τελευταίες υψηλές ταρίφες.

Για όσους δεν πρόλαβαν την ημερομηνία αυτή και θα ηλεκτροδοτηθούν μετά τις 12 Μαρτίου, θα ισχύει η τρέχουσα τιμή των 21,48 λεπτών για έργα μέχρι 100 kwp και 17,19 λεπτών για έργα μεγαλύτερα από 100 kwp.

Πολλές από τις παλιές άδειες που έχασαν την καταλυτική ημερομηνία της 11η Μαρτίου αλλά βρίσκονται ακόμη σε ισχύ (δηλαδή δεν έχει παρέλθει το 18ηνο) μπορούν να υλοποιηθούν με την τρέχουσα τιμή, εφόσον ηλεκτροδοτηθούν μέχρι τέλος Ιούλιου. Από την 1η Αυγούστου 2013 θα γίνει η προβλεπόμενη μείωση εξαμήνου και οι τιμές θα προσαρμοστούν στα 20,52 και 16,41 λεπτά αντίστοιχα.

Υπογεγραμμένα συμβόλαια αγοροπωλησίας και κλειδωμένες ταρίφες με τον ΛΑΓΗΕ έχουν επίσης ακόμη όσοι έχουν υπογράψει σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ μετά τον Αύγουστο του 2012 με 22,5 λεπτά για έργα μέχρι 100 kwp ή 18 λεπτά για έργα μεγαλύτερα από 100 kwp. Τα έργα αυτά απαλλάσσονται και από την έκτακτη εισφορά που βρίσκεται σε ισχύ αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2012 σε όλα τα παλαιότερα έργα.

Όσο για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά έχουν πάρει 2μηνη παράταση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/7/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Φεβρουαρίου 2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Άρθρο 4
Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, ο πιστωτής δικαιούται, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζουν οι παράγραφοι 3, 4 ή 6, νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:
α) ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις· και
β) ο πιστωτής δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται:
α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·
β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή:
α) η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα χρονικά όρια:
i) 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή·
ii) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή της ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή δεν είναι βέβαιη, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών·
iii) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών·
iv) εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή·
β) η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου δεν αποτελεί αντικείμενο συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή.


Για  να  διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Οδηγίας  πατήστε  εδώ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κατατέθηκε σήμερα  στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το νομοσχέδιο με τίτλο " Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικου περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και Ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις".

Στο νομοσχέδιο και συγκεκριμμένα στο άρθρο 20 παραγρ.12 , του κεφαλαίου Δ, προβλέπεται ευνοϊκή ρύθμιση για την ένταξη στον αναπτυξιακό επενδύσεων Φ/Β ισχύος <100KWp, που εκκρεμούν εδώ  και  πάνω από τρία χρόνια  και  ήταν  ένα  αίτημα  του  συλλόγου  μας.

Συγκεκριμένα στο  νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 20
Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
12. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.»

Για  να  διαβάσετε  το  πλήρες  κείμενο του νομοσχεδίου πατήστε  εδώ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Φ/Β

Στο  Νόμο  4110 (ΦΕΚ  Α'-αριθ. Φύλλου17/23-1-2013)  με  τίτλο :"Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε−
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και  λοιπές διατάξεις." ,  περιέχονται  οι  εξής  διατξεις  που αφορούν  τα  Φ/Β :

  1. Αρθρ.3, παραγ. 21,  για  την  φορολόγηση της  έκτακτης  εισφοράς  στα  Φ/Β  και  την  5ετή  απόσβεσή  της.
  2. Αρθρ. 3, παραγ. 22, για  τον  τρόπο  που  θα  γινονται  οι  αποσβέσεις  παγίων
  3. Αρθρ. 3 , παραγ. 45, για  την  αναγραφή  των  ασφαλιστικών   εισφορών  στα  εκπιπτόμενα  έξοδα.

Βεβαίως  ο  ως  άνω  νόμος  περιέχει  και  άλλα   άρθρα  που  αφορούν  το τρόπο φορολόγησης  των  ατομικών και  λοιπών εταιρειών , των  φυσικών προσώπων, το ποσό της εισφοράς επιτηδεύματος και άλλα.

Για  να  διαβάσετε  το  άρθρο  3  του  φορολογικού  Νόμου,   πιέστε  εδώ.

Για  να   διαβάσετε  ολόκληρο  το  Νόμο , πιέστε  εδώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

Ο  πρώην Υφυπουργός  Π.Ε.Κ.Α.  κ. Γ. Μανιάτης, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο  της  ΔΕΗ  στις  23/2/2012 (αρ. πρωτ.:ΥΠΕΚΑ/ΓΡ.ΥΦ./0193)  με  την  οποία  ζητά  την  διαφάνεια  στην προώθηση  των  αιτήσεων  σύνδεσης  και τη χορήγηση  προσφοράς  όρων  σύνδεσης  έργων  Α.Π.Ε.  και  την  ανάρτηση   στο  διαδίκτυο  των  στοιχείων  του  κόστους  σύνδεσης που  χρεώνονται  οι  παραγωγοί .

Για  να  διαβάσετε  το  κείμενο  της  επιστολής  πιέστε  εδώ.

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ