ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΠΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΩΝ

   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 33 ό Νόμος 4369/27-2-2016 , που με το άρθρο 50 ορίζει ότι για την περίοδο 2016-2020 ποσοστό τουλάχιστον 60% απο τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου  αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΕΛΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ).

Συγκεκριμμένα στο Νόμο προβλέπονται τα εξής:

"Άρθρο 50
Στο τέλος της παραγράφου Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Για την περίοδο 2016−2020 τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:
(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.


(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί κατ' ανώτατο όριο με την υπουργική απόφαση θα καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθ. κοινή υπουργική απόφαση ΑΠ/21906/2014 (Β΄ 3304). Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίζονται κατόπιν σχετικής γνώμης της ΡΑΕ, βάσει της εξέλιξης των εκροών και εισροών του Ειδικού Λογαριασμού.
(γ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση, διατίθεται σε φορέα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την πραγματοποίηση έργων και την εξυπηρέτηση ορισμένων από τους σκοπούς, που περιγράφονται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συγκεκριμένα, σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας με την υποστήριξη χαμηλών εισοδημάτων κατά προτεραιότητα, σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση των συμβατικών καυσίμων από μεταφορές, σε αντιπυρικά έργα καθαρισμού και διαχείρισης, με σκοπό τη διατήρηση και
αύξηση του αποθέματος των δημόσιων και ιδιωτικών δασών, καθώς και σε έργα σε αναπτυσσόμενες ή τρίτες χώρες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και σε έργα για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται ο φορέας και η διαδικασία χορήγησης των πόρων για τους σκοπούς της τελευταίας περίπτωσης».

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΠΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΩΝ