Vasalino Energy: Προτάσεις για να ανοίξει στην πραξη ο δρόμος στις μικρές ανεμογεννήτριες

ΠΗΓΗ: energypress

Δέσμη προτάσεων έχει καταθέσει στο ΥΠΕΝ η εταιρεία Vasalino Energy, σύμφωνα με ενημέρωση που απέστειλε στο energypress. Η εταιρεία τονίζει τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που θα έχει το άνοιγμα της αγοράς των μικρών ανεμογεννητριών για τη χώρα μας.

Πιο αναλυτικά, η Vasalino Energy αναφέρει τα εξής στην πρόταση που υπέβαλε:

 1. Παραδοχές

 Αρχικό Θεσμικό Πλαίσιο Ν. 346 8/2006 -Ν.38 51/2010

 Ο νόμος Ν. 3851 (ΦΕΚ Α 85 /4 -6-2010) έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη των μικρών ανεμογεννητριών στην χώρα μας και ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Στο άρθρο 5 ‘’Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α’’ ορίστηκε τιμή  0,25 €/kWh για τις ανεμογεννήτριες < των 50kWp
 • Στο άρθρο 9 παράγραφος 8 ορίζεται ότι για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια, αλλά Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων. Απαιτείται Σύμβαση Σύνδεσης. Απαιτείται Σύμβαση Αγοραπωλησίας.
 • Στο αρθρο 3 ’’ Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Π.Ο.) και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας’’ ορίζεται ότι απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση ΕΠΟ. Αυτή εκδίδεται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας θεωρείται αυτή χορηγηθείσα
 • Στο άρθρο 2 ‘’Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α’’  παράγραφος 12 ως αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: 1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) Kw

Ø     Δεν απαιτείται Δοκιμαστική Λειτουργία. Δεν απαιτείται Άδεια Λειτουργίας (Ν.3468/2006, αρθ.8, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.3851/2010, αρθ.3,§2).

 Πρόσθετο Θεσμικό Πλαίσιο Ν. 4203/2013

Με τον Ν.4203/2013 - Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 23 5Α /1/1 1/20 13 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 ‘’ Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών’’   παράγραφος 1 και 2 , ορίστηκε με την επιφύλαξη του άρθρου 6, ότι η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο να γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται έως 30.6.2014. Το Πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση μελέτη, στην οποία αποτυπώνονται τα μακροοικονομικά οφέλη και η επίπτωση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η βέλτιστη εκμετάλλευση του τοπικού αιολικού δυναμικού, η δυνατότητα απορρόφησης των τοπικών δικτύων, η ασφαλής λειτουργία των δικτύων, καθώς και θέματα ασφαλούς λειτουργίας των ανεμογεννητριών

Επιπρόσθετα τροποποιήθηκε η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 που αφορά την εξαίρεση από άδεια παραγωγής ως ακολούθως: «δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW»

 Τρέχον θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης μικρών αιολικών σταθμών 50 K W

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τους μικρούς αιολικούς σταθμούς ορίζεται από το ΦΕΚ Β' 104/24.1.2013 ‘’Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9’’  και στο Άρθρο 3  περιγράφεται πιο συγκερκιμένα η διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ

 1. Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη

 κοινωνικα οφελη

Τα περιθώρια για ανάπτυξη των μικρών Α/Γ στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αν λάβουμε υπόψη μας τις μελέτες και τους ήδη κατατεθειμένους φάκελους (3.000) αδειοδότησης στον ΔΕΔΔΗΕ.

 • Η ανάπτυξη και τα οφέλη της αιολικής ενέργειας (μέσω μικρών ανεμογεννητριών) μπορούν να διαχυθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε όλη την κοινωνία μας ιδιαίτερα στα μεσαία και μικρομεσαία εισοδηματικά στρώματα που αναζητούν εναγωνίως επενδυτικό βάθρο καθώς και την Ελληνική περιφέρεια με ανάπτυξη των αγροτικών επενδυτικών σχεδιασμών.
 • Πιστεύουμε και διαβλέπουμε ότι μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελώντας μέρος του ενεργειακού μείγματος της χώρας μας καθώς και στην ανεξαρτητοποίηση από παλαιωμένες, βλαβερές , ρυπογόνες λύσεις που σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως.
 • Μια ανεμογεννήτρια των 50kW μπορεί να παράγει έως 250 MWh ετησίως, ποσότητα ενέργειας ικανό να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν περισσότερα από 60/65 νοικοκυριά και βοηθά στις εξοικονόμηση 275 τόνων CO2 που θα εκπέμπονταν από συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας.
 • Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα αιολικά πάρκα επιβαρύνουν τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. Δεδομένου ότι περίπου το 99% της γης που φιλοξενεί ένα αιολικό πάρκο είναι διαθέσιμο για άλλες χρήσεις, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι οι αγροτικές δραστηριότητες μπορούν να συνεχίζονται και μετά την εγκατάσταση του. Οι συνήθεις θέσεις αιολικών πάρκων είναι σε ορεινές περιοχές με θαμνώδη βλάστηση ακριβώς λόγω των υψηλών ταχυτήτων του ανέμου που ευνοούν την εγκατάσταση του. Σε αυτές τις περιοχές, η χρήση γης είναι κυρίως για βοσκή αιγοπροβάτων οι οποία μπορεί να συνεχισθεί χωρίς κανένα πρόβλημα και μετά την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου. Χαρακτηριστικά, σε μερικά αιολικά πάρκα έχει παρατηρηθεί ότι οι ανεμογεννήτριες γίνονται πόλος έλξης αιγοπροβάτων που επωφελούνται από τη δροσιά της σκιάς που προσφέρουν οι πύργοι τους!

 Οικονομικα οφελη

 • Ενεργοποιώντας τις μικρές ανεμογεννήτριες  εως 50kw ενεργοποιούμε 3.000 μικρούς επενδυτές σε διάστημα 12-18 μηνών
 • Προσφέρουμε τεράστια ενασχόληση 15.000/20.000 θέσεις εργασίας σε εμέσους και αμέσους εμπλεκομένους( τοπικες κοινωνιες , τεχνικο  προσωπικο, εργατες , μηχανικοι επειβλεποντες, ετιαιριες φυλαξης, εταιριες χωματορικων   κτλ)
 • Δημιουργούμε αμεσα ικανοποιτικο τζίρο και τοπική οικονομική άνθιση, σε δήμους κοινότητες και περιφέρειες, τοπικα καταστηματα και μικρες επιχειρησεις
 • Δημιουργούμε αυτόματα έσοδα ( τουλάχιστον 35.000.000€ )στον Πάροχο - ΔΕΔΔΗΕ με την καταβολή  όρων σύνδεσης και του τέλους σύνδεσης.
 • Διμιουργουμε εσοδα σε ασφαλιστικους φορεις και ΔΟΥ
 • Δημιουργούμε εμέσους και άμεσους φόρους (εκατομμυρίων ευρώ/ κατ έτος )που θα απορροφούνται για είκοσι 20 τουλάχιστον έτη από τον Ελληνικό κράτος
 • Αξιοποιούμε τα λιμνάζοντα μικρά κεφάλαια που διαθέτουν οι μικροεπενδυτές σε τραπεζικούς λογαριασμούς και παράλληλα απορροφούμε τα κοινοτικά κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ και αναβαθμιζουμε τις τοπικες κοινωνιες
 • Ενισχύουμε σοβαρά με την ανάπτυξη του τόπου μας πάντα με οικολογική συνείδηση και ορίζοντα

 

 3.Στοχευμένη αδειοδότηση

 Προτάσεις του κλάδου

 • Αμεση ενεργοποιηση του ειδικου προγραμματος ,  περιβαλοντικες ρυθμισεις ΠΠΔ /ΥΠΕΚΑ ( εντος πρωτου τριμηνου 2016 , ωστε να υπαρχει ο χρονος προετομασιας )
 • Σταθερή τιμολόγηση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα 180€/MWh (χαμηλη τιμολογηση FIT TARRIFF ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ  ΛΑΓΗΕ
 • Με την έκδοση των όρων σύνδεσης καταβολή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εγγυητικής επιστολής ύψους 5.000€  180/ημερων για περιορισμό εμπορίου αδειών και δέσμευση δικτύου από μη υλοποιήσιμες επενδύσεις
 • Υποχρεωτικη υλοποιηση εντος 12 μηνων με μια μονο 6 παραταση ( εαν εχει ηδη προχωρησει ο επενδυτης σε παραγγελια εξοπλισμου )
 • Για τον χώρο εγκατάστασης να μην επιτρέπεται στον ίδιο τίτλο η κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του γηπεδου
 • Να μην επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε κοντινές αποστάσεις από σχολεία, νοσοκομεία και άλλα κτίρια δημόσιας ωφέλειας
 • Υποχρεωτικη χρηση πιστοποιημενου εξοπλισμου

ü     Υποχρεωτικη ασφαλιση των εμπλεκομενων τεχνικων , εργατων κτλ

Να ενταχθούν άμεσα εκτός του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στον Αναπτυξιακό Νόμο

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Vasalino Energy: Προτάσεις για να ανοίξει στην πραξη ο δρόμος στις μικρές ανεμογεννήτριες