ΡΑΕ: Καθορισμός του ΕΤΜΕΑΡ για το 2017

ΠΗΓΗ: energypress

Στον καθορισμό των συντελεστών, του συνολικού εσόδου και των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το 2017 προχώρησε η ΡΑΕ με αποφασή της που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ.

Πιο αναλυτικά, η Αρχή αποφάσισε:

1. Τον καθορισμό των συντελεστών επιμερισμού των εσόδων από το Ειδικό Τέλος του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 4001/2011, για το έτος 2017, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

Πίνακας Ι. Συντελεστές επιμερισμού ανά κατηγορία πελατών για το έτος 2017

2. Τον καθορισμό του εσόδου από το Ειδικό Τέλος, ανά κατηγορία πελατών, για το έτος 2017 ως εξής:

 

Πίνακας ΙΙ. Επιμερισμός εσόδου του ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2017 ανά κατηγορία πελατών

3. Την αναπροσαρμογή, από 1.1.2017, των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ του άρθρου 143 παρ. 3, περ. γ’ του ν. 4001/2011, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

Πίνακας ΙΙΙ. ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία πελατών για το έτος 2017

Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτοπαραγωγών, με εξαίρεση α) τους αυτοπαραγωγούς καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, για το σκέλος της αυτοπαραγόμενης από αυτούς καθαρής ενέργειας καθώς και β) τους αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, οι οποίοι καταβάλλουν το ειδικό τέλος αποκλειστικά και μόνο για το τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΑΕ: Καθορισμός του ΕΤΜΕΑΡ για το 2017