Warning: Illegal string offset 'type' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702

Warning: Illegal string offset 'type' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702

Warning: Illegal string offset 'type' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702

Warning: Illegal string offset 'type' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Renderer/Html/HeadRenderer.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Renderer/Html/HeadRenderer.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Renderer/Html/HeadRenderer.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Renderer/Html/HeadRenderer.php on line 176
Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σερρών - Οι προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για ταρίφες και ΛΑΓΗΕ

Οι προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για ταρίφες και ΛΑΓΗΕ

Επιστολή στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), με τις προτάσεις της αναφορικά με την απόσβεση του σωρευτικού ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ ως το 2014 και τον τρόπο αντιμετώπισης του μελλοντικού ελλείμματος κάθε έτους που πιθανόν θα δημιουργηθεί.

Όσον αφορά στο συσσωρευμένο έλλειμμα η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει:

1. Να εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού. Αυτό το έχουν ήδη προτείνει και ή ΡΑΕ και ο ΛΑΓΗΕ.

2. Εναλλακτικά προτείνουμε μέρος του ελλείμματος αυτού (κατ΄ ελάχιστον 50%) να χρεωθεί στις εταιρείες εμπορίας και να ζητηθεί απ΄ αυτούς να αποδοθεί σε βάθος 4ετίας. Το υπόλοιπο ποσό του ελλείμματος να το αναλάβουν οι παραγωγοί μέσω της ισχύουσας έκτακτης εισφοράς, η οποία όμως θα πρέπει από οριζόντια να γίνει αναλογική και δίκαιη. Το ποσό που θα έχει παρακρατηθεί με την ισχύουσα έκτακτη εισφορά μέχρι το τέλος του 2014 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 50% του ελλείμματος που θα έχει συσσωρευτεί μέχρι τότε. Το ποσό αυτό που θα καταβληθεί από τους παραγωγούς πρέπει να τους επιστραφεί ανταποδοτικά με παράταση ισχύος της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις 1 και 2 τότε προτείνουμε τα εξής:

- Να γίνει δανεισμός του ΛΑΓΗΕ από τους παραγωγούς προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμά του μέσα στην επόμενη τετραετία. Μία τέτοια κίνηση θεωρούμε ότι θα γίνει δεκτή και από την τρόικα . Την άποψη αυτή τη βασίζουμε στην τελευταία έκθεση προόδου που συνέταξε η τρόικα και ιδίως στα σημεία 6.1.3 και 6.1.4 . Διαιρώντας το ποσό του ελλείμματος με την εγκατεστημένη ισχύ προκύπτει ένα ποσό της τάξης των 265 Ευρώ ανά ΚW για τα φωτοβολταϊκά. Ο υπολογισμός έγινε προσεγγιστικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ποσοστό του ελλείμματος χρεώνεται στις άλλες ΑΠΕ, ένα σύνολο ΦΒ έργων είναι ζημιογόνα και έτσι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην πρόταση αυτή και ότι όλα τα έργα δεν εμφανίζουν τα ίδια κέρδη. Υπάρχει η δυνατότητα πιο αναλυτικής μελέτης η οποία θα δώσει αποτελέσματα που εκτιμούμε ότι δεν θα απέχουν πολύ από αυτό.

- Σε ετήσια βάση για διάρκεια 4 ετών προκύπτει ένα ποσό της τάξης των 66,25 ευρώ/kW που θα πρέπει να καταβάλλει ο κάθε παραγωγός κάθε χρόνο, για τέσσερα χρόνια. Και λέμε θα έχει ως βάση γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος θα είναι το πάρκο να είναι κερδοφόρο πραγματικά (μετά από τη αφαίρεση του ποσού των 66,25 ευρώ/kW). Διαφορετικά θα εισφέρει ποσό μικρότερο των 66,25 ευρώ/kW και ίσο με το 60% των καθαρών κερδών του.

Παράδειγμα 1 : Πάρκο των 100kW δηλώνει κέρδη 20.000¤. Η εισφορά θα είναι η μέγιστη δηλαδή 6.625

Παράδειγμα 2 : Πάρκο των 100kW δηλώνει κέρδη 8.000¤. Η εισφορά θα είναι το 60% των κερδών δηλαδή 4.800

- Τα δάνεια αυτά θα αποπληρωθούν εντόκως από τον ΛΑΓΗΕ στους παραγωγούς, με το ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου πλέον 1% περιθωρίου στο τέλος της εικοσαετίας με παράταση της σύμβασης για όσο χρόνο απαιτείται για το κάθε πάρκο χωριστά.

- Έτσι αυτός που έχει πάρκο με ακριβούς όρους κατασκευής και χρηματοδότησης δεν θα κινδυνεύσει με χρεοκοπία, το έργο του θα είναι βιώσιμο, αλλά θα πάρει μικρή ή καθόλου παράταση στην σύμβαση. Δηλαδή η πρόταση αυτή προστατεύει τον μικροπαραγωγό που κινδυνεύει να χρεοκοπήσει.

- Επιπλέον με την πρόταση αυτή διασφαλίζεται ότι αυτός που έχει τη δυνατότητα μέσω της μικτής δραστηριότητας να μεταφέρει έξοδα στο πάρκο και να μειώσει την φορολογητέα ύλη της επιχείρησης ΦΒ δεν θα το κάνει.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για όλες τις παραπάνω προτάσεις είναι:

- Να ζητηθεί από την τρόικα να δοθεί παράταση δύο ετών ακόμη για τον μηδενισμό του ελλείμματος.

- Να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της τιμής στην χονδρεμπορική αγορά έτσι ώστε να προσεγγίζει περισσότερο το πραγματικό κόστος ενέργειας. Αυτό το έχει ζητήσει και ή τρόικα να γίνει, ώστε να προχωρήσει η απελευθέρωση της ενέργειας στην Ελλάδα. Έτσι θα μηδενιστεί το έλλειμμα χωρίς να επιβαρυνθούν καθόλου οι καταναλωτές. Παράλληλα να σταματήσει η αιμορραγία του ειδικού λογαριασμού προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Αναφερόμαστε στη διάταξη που πέρασε ο κ. Παπακωνσταντίνου ως ΥΠΕΚΑ με την οποία εξομοιώνονται οι μονάδες φυσικού αερίου με τις ΑΠΕ.

- Να γίνει παρέμβαση στις τράπεζες ώστε να μειωθούν τα επιτόκια των δανείων προκειμένου να μπορούν οι παραγωγοί να αντέξουν και να είναι βιώσιμα τα έργα τους.

- Ευνόητο είναι ότι το ποσό του δανείου ή της εισφοράς θα εξαιρείται του φορολογητέου εισοδήματος με ειδική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και θα φορολογείται στο τέλος της εικοσαετίας όταν και θα εισπραχθεί .

Μελλοντικό Έλλειμμα

Σχετικά με το έλλειμμα ισοζυγίου κάθε τρέχοντος έτους εκτιμούμε ότι αν το ΕΤΜΕΑΡ παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, αν η τιμή της MWh στην χονδρεμπορική αγορά προσαρμοστεί σε επίπεδα που να αντανακλούν το πραγματικό κόστος της και αν τα τέλη εκπομπής αερίων ρύπων αυξηθούν (όπως αναμένεται στο μέλλον) ο ειδικός λογαριασμός θα παρουσιάσει πλεόνασμα και έτσι θα μπορεί μελλοντικά να γίνει και μείωση του ΕΤΜΕΑΡ.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός παρουσιάζει και πάλι έλλειμμα προτείνουμε την θέσπιση μια έκτακτης μεταβλητής εισφοράς η οποία θα εδράζεται στην λογική που αναφέρθηκε παραπάνω στην πρόταση 7 της παραγράφου 8.1. Εδώ βέβαια θα πρέπει να θεσπιστεί εκΆ των προτέρων ποιο θα είναι το μέγιστο της εισφοράς των ΑΠΕ διότι μέχρι ένα ποσό το έλλειμμα πρέπει να καλύπτεται μέσω των ΑΠΕ και πάνω απΆ αυτό με αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ.

Η πρόταση θεωρούμε ότι είναι δίκαιη, διότι έχει τον χαρακτήρα της συνεισφοράς όλων στο πρόβλημα αλλά και της ανταποδοτικότητας στην ελληνική κοινωνία».

Καταλήγοντας, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι:

«Το πλήθος των προτάσεων που καταθέτουμε καταδεικνύει ότι στις εύκολες προτάσεις για νέες συμβάσεις, οριζόντια κουρέματα κλπ οι οποίες είναι άδικες και οδηγούν αρκετούς στην καταστροφή, υπάρχει η απάντηση ότι με τον προβληματισμό και την διαπραγμάτευση μπορούμε να οδηγηθούμε σε λύσεις δίκαιες, με ισόμετρη προσφορά, ανταποδοτικές προς την κοινωνία, μα πάνω από όλα με αποτέλεσμα όλα ανεξαιρέτως τα έργα να είναι βιώσιμα. Η πρόταση αυτή που καταθέτουμε προέκυψε μετά από διαβούλευση με όλους τους συλλόγους που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα πλην του ΣΠΕΦ του οποίου οι θέσεις, πάνω στο θέμα, δεν εκφράζουν τους παραγωγούς ΦΒ στην Ελλάδα πλην μιας μικρής μερίδας αυτών. Με την πρόταση αυτή καταθέτουμε και επίσημα την διάθεσή μας, να παραβρεθούμε στις όποιες συσκέψεις γίνουν για το θέμα και περιμένουμε από την πλευρά σας την σχετική πρόσκληση».

-------------------------------

Διαβάστε  ΟΛΟΚΛΗΡΟ το κείμενο με τις προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ  ΕΔΩ