ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για ταρίφες και ΛΑΓΗΕ

Επιστολή στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), με τις προτάσεις της αναφορικά με την απόσβεση του σωρευτικού ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ ως το 2014 και τον τρόπο αντιμετώπισης του μελλοντικού ελλείμματος κάθε έτους που πιθανόν θα δημιουργηθεί.

Όσον αφορά στο συσσωρευμένο έλλειμμα η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει:

1. Να εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού. Αυτό το έχουν ήδη προτείνει και ή ΡΑΕ και ο ΛΑΓΗΕ.

2. Εναλλακτικά προτείνουμε μέρος του ελλείμματος αυτού (κατ΄ ελάχιστον 50%) να χρεωθεί στις εταιρείες εμπορίας και να ζητηθεί απ΄ αυτούς να αποδοθεί σε βάθος 4ετίας. Το υπόλοιπο ποσό του ελλείμματος να το αναλάβουν οι παραγωγοί μέσω της ισχύουσας έκτακτης εισφοράς, η οποία όμως θα πρέπει από οριζόντια να γίνει αναλογική και δίκαιη. Το ποσό που θα έχει παρακρατηθεί με την ισχύουσα έκτακτη εισφορά μέχρι το τέλος του 2014 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 50% του ελλείμματος που θα έχει συσσωρευτεί μέχρι τότε. Το ποσό αυτό που θα καταβληθεί από τους παραγωγούς πρέπει να τους επιστραφεί ανταποδοτικά με παράταση ισχύος της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις 1 και 2 τότε προτείνουμε τα εξής:

- Να γίνει δανεισμός του ΛΑΓΗΕ από τους παραγωγούς προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμά του μέσα στην επόμενη τετραετία. Μία τέτοια κίνηση θεωρούμε ότι θα γίνει δεκτή και από την τρόικα . Την άποψη αυτή τη βασίζουμε στην τελευταία έκθεση προόδου που συνέταξε η τρόικα και ιδίως στα σημεία 6.1.3 και 6.1.4 . Διαιρώντας το ποσό του ελλείμματος με την εγκατεστημένη ισχύ προκύπτει ένα ποσό της τάξης των 265 Ευρώ ανά ΚW για τα φωτοβολταϊκά. Ο υπολογισμός έγινε προσεγγιστικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ποσοστό του ελλείμματος χρεώνεται στις άλλες ΑΠΕ, ένα σύνολο ΦΒ έργων είναι ζημιογόνα και έτσι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην πρόταση αυτή και ότι όλα τα έργα δεν εμφανίζουν τα ίδια κέρδη. Υπάρχει η δυνατότητα πιο αναλυτικής μελέτης η οποία θα δώσει αποτελέσματα που εκτιμούμε ότι δεν θα απέχουν πολύ από αυτό.

- Σε ετήσια βάση για διάρκεια 4 ετών προκύπτει ένα ποσό της τάξης των 66,25 ευρώ/kW που θα πρέπει να καταβάλλει ο κάθε παραγωγός κάθε χρόνο, για τέσσερα χρόνια. Και λέμε θα έχει ως βάση γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος θα είναι το πάρκο να είναι κερδοφόρο πραγματικά (μετά από τη αφαίρεση του ποσού των 66,25 ευρώ/kW). Διαφορετικά θα εισφέρει ποσό μικρότερο των 66,25 ευρώ/kW και ίσο με το 60% των καθαρών κερδών του.

Παράδειγμα 1 : Πάρκο των 100kW δηλώνει κέρδη 20.000¤. Η εισφορά θα είναι η μέγιστη δηλαδή 6.625

Παράδειγμα 2 : Πάρκο των 100kW δηλώνει κέρδη 8.000¤. Η εισφορά θα είναι το 60% των κερδών δηλαδή 4.800

- Τα δάνεια αυτά θα αποπληρωθούν εντόκως από τον ΛΑΓΗΕ στους παραγωγούς, με το ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου πλέον 1% περιθωρίου στο τέλος της εικοσαετίας με παράταση της σύμβασης για όσο χρόνο απαιτείται για το κάθε πάρκο χωριστά.

- Έτσι αυτός που έχει πάρκο με ακριβούς όρους κατασκευής και χρηματοδότησης δεν θα κινδυνεύσει με χρεοκοπία, το έργο του θα είναι βιώσιμο, αλλά θα πάρει μικρή ή καθόλου παράταση στην σύμβαση. Δηλαδή η πρόταση αυτή προστατεύει τον μικροπαραγωγό που κινδυνεύει να χρεοκοπήσει.

- Επιπλέον με την πρόταση αυτή διασφαλίζεται ότι αυτός που έχει τη δυνατότητα μέσω της μικτής δραστηριότητας να μεταφέρει έξοδα στο πάρκο και να μειώσει την φορολογητέα ύλη της επιχείρησης ΦΒ δεν θα το κάνει.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για όλες τις παραπάνω προτάσεις είναι:

- Να ζητηθεί από την τρόικα να δοθεί παράταση δύο ετών ακόμη για τον μηδενισμό του ελλείμματος.

- Να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της τιμής στην χονδρεμπορική αγορά έτσι ώστε να προσεγγίζει περισσότερο το πραγματικό κόστος ενέργειας. Αυτό το έχει ζητήσει και ή τρόικα να γίνει, ώστε να προχωρήσει η απελευθέρωση της ενέργειας στην Ελλάδα. Έτσι θα μηδενιστεί το έλλειμμα χωρίς να επιβαρυνθούν καθόλου οι καταναλωτές. Παράλληλα να σταματήσει η αιμορραγία του ειδικού λογαριασμού προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Αναφερόμαστε στη διάταξη που πέρασε ο κ. Παπακωνσταντίνου ως ΥΠΕΚΑ με την οποία εξομοιώνονται οι μονάδες φυσικού αερίου με τις ΑΠΕ.

- Να γίνει παρέμβαση στις τράπεζες ώστε να μειωθούν τα επιτόκια των δανείων προκειμένου να μπορούν οι παραγωγοί να αντέξουν και να είναι βιώσιμα τα έργα τους.

- Ευνόητο είναι ότι το ποσό του δανείου ή της εισφοράς θα εξαιρείται του φορολογητέου εισοδήματος με ειδική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και θα φορολογείται στο τέλος της εικοσαετίας όταν και θα εισπραχθεί .

Μελλοντικό Έλλειμμα

Σχετικά με το έλλειμμα ισοζυγίου κάθε τρέχοντος έτους εκτιμούμε ότι αν το ΕΤΜΕΑΡ παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, αν η τιμή της MWh στην χονδρεμπορική αγορά προσαρμοστεί σε επίπεδα που να αντανακλούν το πραγματικό κόστος της και αν τα τέλη εκπομπής αερίων ρύπων αυξηθούν (όπως αναμένεται στο μέλλον) ο ειδικός λογαριασμός θα παρουσιάσει πλεόνασμα και έτσι θα μπορεί μελλοντικά να γίνει και μείωση του ΕΤΜΕΑΡ.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός παρουσιάζει και πάλι έλλειμμα προτείνουμε την θέσπιση μια έκτακτης μεταβλητής εισφοράς η οποία θα εδράζεται στην λογική που αναφέρθηκε παραπάνω στην πρόταση 7 της παραγράφου 8.1. Εδώ βέβαια θα πρέπει να θεσπιστεί εκΆ των προτέρων ποιο θα είναι το μέγιστο της εισφοράς των ΑΠΕ διότι μέχρι ένα ποσό το έλλειμμα πρέπει να καλύπτεται μέσω των ΑΠΕ και πάνω απΆ αυτό με αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ.

Η πρόταση θεωρούμε ότι είναι δίκαιη, διότι έχει τον χαρακτήρα της συνεισφοράς όλων στο πρόβλημα αλλά και της ανταποδοτικότητας στην ελληνική κοινωνία».

Καταλήγοντας, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι:

«Το πλήθος των προτάσεων που καταθέτουμε καταδεικνύει ότι στις εύκολες προτάσεις για νέες συμβάσεις, οριζόντια κουρέματα κλπ οι οποίες είναι άδικες και οδηγούν αρκετούς στην καταστροφή, υπάρχει η απάντηση ότι με τον προβληματισμό και την διαπραγμάτευση μπορούμε να οδηγηθούμε σε λύσεις δίκαιες, με ισόμετρη προσφορά, ανταποδοτικές προς την κοινωνία, μα πάνω από όλα με αποτέλεσμα όλα ανεξαιρέτως τα έργα να είναι βιώσιμα. Η πρόταση αυτή που καταθέτουμε προέκυψε μετά από διαβούλευση με όλους τους συλλόγους που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα πλην του ΣΠΕΦ του οποίου οι θέσεις, πάνω στο θέμα, δεν εκφράζουν τους παραγωγούς ΦΒ στην Ελλάδα πλην μιας μικρής μερίδας αυτών. Με την πρόταση αυτή καταθέτουμε και επίσημα την διάθεσή μας, να παραβρεθούμε στις όποιες συσκέψεις γίνουν για το θέμα και περιμένουμε από την πλευρά σας την σχετική πρόσκληση».

-------------------------------

Διαβάστε  ΟΛΟΚΛΗΡΟ το κείμενο με τις προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ  ΕΔΩ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ

    Κατά την έκτακτη Γ.Σ. του Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. Σερρών της Τρίτης 30 Ιουλίου 2013, εκφράσθηκε ακόμη μια φορά η αγανάκτηση των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταΪκά για την στάση του ΥΠΕΚΑ απέναντι στον κλάδο και η έντονη αντίθεσή των μελών του Συλλόγου στον μεθοδευόμενο μηδενισμό του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ μέσω μεσοσταθμικού «κουρέματος» κατά 45% των συμβασιοποιημένων και εγγυημένων τιμών πώλησης ενέργειας των φωτοβολταϊκών .
Οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταΪκά υφίστανται τα τελευταία χρόνια μονομερώς τις συνέπειες αυτού του ελλείμματος (οριζόντια και αντισυνταγματική εισφορά από 25% έως 37% του τζίρου τους ,καθυστέρηση πληρωμών πάνω από 6 μήνες, φορολόγηση και της έκτακτης εισφοράς που τους παρακρατείται ,κλπ.) και δηλώνουν ότι πλέον δεν θα ανεχτούν τον εξαναγκασμό τους στη χρεοκοπία και την κατάσχεση των περιουσιών τους.
Δηλώνουν ότι το μόνο λάθος τους ήταν που εμπιστεύτηκαν τους νόμους της πολιτείας και εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης της χώρας, την ώρα που οι μεγαλόσχημοι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες φυγάδευαν τα χρήματά τους ,αυτοί επένδυσαν τις οικονομίες τους και δανείστηκαν με ληστρικά επιτόκια υποθηκεύοντας την περιουσία τους (συνολικά πάνω από 3δις την τριετία) δημιουργώντας πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας.
   Εγκαλούν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και των αρμοδίων αρχών και Υπηρεσιών (ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ,ΔΕΔΔΗΕ,ΑΔΜΗΕ) για την κατασυκοφάντηση του κλάδου των Α.Π.Ε. στη συνείδηση του Ελληνικού λαού ως την αιτία των αυξήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος, χάριν των προμηθευτών και των παραγωγών ενέργειας από συμβατικά καύσιμα( λιγνίτη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), ενώ γνωρίζουν ότι:
• Η ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη επιδοτείται εμμέσως για δεκαετίες με την δωρεάν πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στα λιγνιτικά κοιτάσματα, χωρίς η τελευταία να πληρώνει δικαιώματα χρήσης (royalties) στο Δημόσιο, κάτι που επανειλημμένως έχει επισημάνει και η ΕΕ. Η έμμεση αυτή επιδότηση ισοδυναμεί σε εκατοντάδες εκατ. € ετησίως.
• Η ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο επιδοτείται άμεσα και πληρώνεται από τους καταναλωτές ως ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) με περίπου 700 εκατ. € ετησίως. Συγκεκριμένα, όλοι οι καταναλωτές επιδοτούν την ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο στα νησιά όπου το μέσο κόστος παραγωγής είναι σημαντικά μεγαλύτερο από την τιμή λιανικής του ρεύματος. Αν η Πολιτεία δεν ολιγωρούσε επί δεκαετίες και είχε διασυνδέσει πολλά από τα νησιά με το ηπειρωτικό δίκτυο, θα είχαμε πετύχει εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων.
• Η ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο επιδοτείται άμεσα με την εφαρμογή δύο μηχανισμών (του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους και των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος) με εκατοντάδες εκατ. € ετησίως.
• Στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων οφείλεται περισσότερο από το 50% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου
• Η καύση λιγνίτη ευθύνεται για περισσότερους από 1.200 πρόωρους θανάτους και για την απώλεια 260.000 εργατοημερών ετησίως, επιβαρύνοντας σημαντικά τα ασφαλιστικά ταμεία και το εθνικό σύστημα υγείας. Οι γερασμένες μονάδες της ΔΕΗ καίνε το πιο βρώμικο καύσιμο στον κόσμο. Η επιβάρυνση της δημόσιας υγείας και η καταστροφή του περιβάλλοντος που προκαλούν, κοστίζουν έως και 3,9 δις ευρώ ετησίως στην εθνική μας οικονομία, που θα ήταν καλύτερο να επενδυθούν σε εξοικονόμηση ενέργειας και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
• Τα έσοδα του ταμείου του ΛΑΓΗΕ από τον ΗΕΠ από το 1999 προσδιορίζονται με βάση την «στρεβλή» ΟΤΣ ,που όπως έχει αποδειχθεί από πλείστες μελέτες (ΙΟΒΕ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείου Κρήτης) και όπως επανειλημμένα έχει επισημανθεί από τους φορείς των Α.Π.Ε. , δεν λαμβάνει υπ' όψη το κόστος του λιγνίτη, τις επιδοτήσεις της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο καθώς και το αποφευγόμενο κόστος από τη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο σύστημα. Έτσι με τη ραγδαία είσοδο των Α.Π.Ε. στο σύστημα, η ΟΤΣ συνεχώς μειωνόταν προς όφελος των προμηθευτών και παρά την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ που επωμίζονται οι καταναλωτές και δυσφημούν τις Α.Π.Ε. ως ακριβές , το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ μεγαλώνει. Υπενθυμίζουμε ότι ο στρεβλός και απηρχαιωμένος τρόπος υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ, που ισχύει από το 1999, οδηγεί σε ανάγκη τεχνητής υπερτίμησής του, κατά ένα ποσοστό της τάξης του 60% (ποσό που καρπώνονται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας), όπως έχει υπολογίσει η σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουάριος 2009 – Απρίλιος 2013, ο Έλληνας καταναλωτής πλήρωσε συνολικά 705 εκατ. ευρώ υπό τον ψευδεπίγραφο τίτλο Τέλος Α.Π.Ε. ή Τέλος Μείωσης Εκπομπών. Από το ποσό αυτό, μόνο το 40% ή 282 εκατ. ευρώ αξιοποιήθηκε πράγματι υπέρ των Α.Π.Ε. ενώ τα υπόλοιπα 423 εκατ. Ευρώ επιδότησαν την προμήθεια του ρεύματος.
Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ανωτέρω "επιδοτήσεων" ουδεμία ποιοτική σχέση έχει με το ΕΤΜΕΑΡ, καθώς το τελευταίο αποτελεί επένδυση στο μέλλον. Οι ρυπογόνες συμβατικές μονάδες θα έχουν πάντα ένα σημαντικό και αυξανόμενο κόστος για την προμήθεια της καύσιμης ύλης και δεν υπόσχονται μειωμένη επιβάρυνση των καταναλωτών στο μέλλον. Αντιθέτως, ο ήλιος και ο άνεμος είναι δωρεάν. Ακριβά είναι λοιπόν τα ορυκτά καύσιμα, όχι οι ΑΠΕ, οι οποίες υπόσχονται σημαντικά μειωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μεσοπρόθεσμα.
    Κατόπιν των ανωτέρω οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά καλούν την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και τους αρμόδιους φορείς έστω και την τελευταία ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και:
• Να αναθέσουν σε ανεξάρτητο φορέα την εκπόνηση μελέτης για τον επαναπροσδιορισμό του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες που το δημιούργησαν
• Να χρεώσουν το υπάρχον έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ σε αυτούς που επωφελήθηκαν των στρεβλώσεων
• Να επιστρέψουν στους παραγωγούς ΑΠΕ εντόκως τα ποσά της έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου που τους παρακρατήθηκαν ,καθώς και τους τόκους υπερημερίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών που υφίστανται.
• Να καταργήσουν το ΕΤΜΕΑΡ που δυσφημεί τις ΑΠΕ και να ενσωματώσουν το κόστος ενίσχυσης των ΑΠΕ στο κόστος εμπορίας των προμηθευτών.
• Να προωθήσουν τη διασύνδεση των νησιών στο σύστημα , να προωθήσουν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ και να σχεδιάσουν με προσοχή την εγκατάσταση επιπλέον μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο σύστημα και τις επιπτώσεις σε αυτό της αλόγιστης αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος..
     Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν να καταρρακωθεί το κύρος της χώρας με την αθέτηση υπογεγραμμένων συμβάσεων και θα διερευνήσουν νομικά τις τυχόν ευθύνες των αρμοδίων αρχών.

ΤΟ  ΠΛΗΡΕΣ  ΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

ΣΕΡΡΕΣ 25/7/2013

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το ΥΠΕΚΑ σε συναντηση με φορείς των Α.Π.Ε. προανήγγειλε ότι είναι στις προθέσεις του μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να νομοθετήσει μειώσεις στην εγγυημένη τιμή και των ήδη λειτουργούντων φωτοβολταϊκών της τάξης του 45% , μεσοσταθμικά.

Το Δ.Σ.του Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. Σερρών, προκειμένου ο Σύλλογός μας να μεθοδεύσει τη στάση του στις επερχόμενες εξελίξεις, προσκαλεί τα μέλη του σε εκτακτη γενικη συνελευση που θα γινει την ΤΡΙΤΗ 30/7/2013 και ωρα 20:30 στον τριτο οροφο του ΕΒΕΣ.ΣΕΡΡΩΝ, για να ακούσει τις απόψεις των μελών του και να προγραμματίσει την αντίδρασή του στην σχεδιαζόμενη αθέτηση από την πλευρά της πολιτείας των υπογεγραμμένων συμβάσεων.
Η παρουσια όλων κρίνεται αναγκαία. Επίσης η συνέλευση θα είναι ανοικτή και σε παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά που δεν είναι ακόμη μέλη μας γιατί η αντίδραση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, μαζική , και δυναμική.
Στη συνέλευση έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν όλοι οι Βουλευτές του Ν. Σερρών .

το Δ.Σ. του ΣΠΗΕΦ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ

Υποκατηγορίες