Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 4093/2012 για το 2014 εκπίπτει εφάπαξ;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.113/2-6-2015 με θέμα: " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)." παράγραφος γγ) :

" γγ) οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 4093/2012 εκπίπτει εφάπαξ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτή επιβαλλόταν επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, και όχι επί των κερδών. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ν. 4093/2012 των χρήσεων 2012 και 2013, για το οποίο απομένει αναπόσβεστο υπόλοιπο, με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των φορολογικών ετών 2014 έως και 2017 (3/5 και 4/5, αντίστοιχα), θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζεται ως έξοδο των αντίστοιχων φορολογικών ετών.".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΟΛ ΕΔΩ

Ως τις 10 Ιουνίου οι δηλώσεις των κατ΄ επάγγελμα αγροτών για τα φωτοβολταϊκά

ΠΗΓΗ: energypress

Περιθώριο μέχρι τις 10 Ιουνίου για την υποβολή της δήλωσης διατήρησης ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη δίνει στους παραγωγούς με φωτοβολταϊκά το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης με ειδική πρόβλεψη σε άρθρο (αρθ. 14) που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες.

Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενη προθεσμία ήταν η 31η Μαρτίου 2015 ωστόσο αρκετοί αγρότες δεν είχαν προλάβει να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωση.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 14.00.

Αναλυτικά, η αιτιολογική έκθεση για το προτεινόμενο άρθρο 14 (κεφάλαιο Β: Λοιπές ρυθμίσεις) στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄ 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από τους κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και όσον αφορά στο έτος 2014, δίδεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης, πέραν της 31.3.2015 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και τούτο διότι κατά το έτος 2015 που είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της ρύθμισης, μεγάλος αριθμός αγροτών, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης είτε εκ παραδρομής και μη εξοικείωσης με την τεχνολογία, δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα της ως άνω δήλωση. Για το λόγω αυτό κρίνεται εύλογη και αναγκαία η εν λόγω παράταση.

Το άρθρο 14 αναφέρει τα εξής:

Ρυθμίσεις για κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Οι δηλώσεις των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014.

Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής.

 

Βγήκε η εγκύκλιος του ΔΕΔΔΗΕ για το net metering – Ξεκινά να δέχεται αιτήσεις

ΠΗΓΗ: energypress

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr  Αρχής γενομένης από τις 8 Μαΐου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ξεκινήσει να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγη με το σύστημα της αυτοπαραγωγής και συμψηφισμού (net metering).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ 24461 (ΦΕΚ Β΄3583/31.12.2014) αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι η υποδοχή σχετικών αιτημάτων σύνδεσης θα ξεκινήσει στις 08.05.2015.

Σε πρώτη φάση ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποδεχτεί μόνο αιτήματα σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 100 kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά, 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχές) με συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων».

Αργότερα, με νεότερη ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ θα προσδιορίσει την ημερομηνία έναρξης, καθώς και τις θέσεις υποδοχής των αιτημάτων σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, μετά την επίλυση των πλέον σύνθετων τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνδέσεις αυτές.

Eντός των αμέσως προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ σχετικό πληροφοριακό υλικό (Πληροφοριακό Δελτίο, Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Υπόδειγμα Σύμβασης Σύνδεσης, Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων κλπ).

Περισσότερα...

ΡΑΕ: Η απόφαση για τους συντελεστές του ΕΤΜΕΑΡ για το 2015

Η ΡΑΕ δημοσίευσε σήμερα απόφασή της (διαβάστε την απόφαση εδώ)  που είχε ληφθεί από την 31η Δεκεμβρίου σχετικά με την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ για φέτος  προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα του λογαριασμού μέσω του οποίου ο ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς) αποπληρώνει τους παραγωγούς ΑΠΕ

Σύμφωνα με την απόφαση η  αναπροσαρμογή, από 01.01.2015, των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ του άρθρου 143 παρ. 2, περ. γ' του ν. 4001/2011, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής

:Πίνακας ΙΙΙ. ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία πελατών για το έτος 2015 Κατηγορία Πελατών ΕΤΜΕΑΡ (€/MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 2,94

ΜΤ με κατανάλωση >13GWh 3,04

Αγροτικής χρήσης ΜΤ 12,30

ΜΤ με κατανάλωση <13GWh 12,30

Αγροτικής χρήσης ΧΤ 12,94

Οικιακής χρήσης ΧΤ 27,46

Λοιπές χρήσεις ΧΤ 31,30.

Με εξαίρεση τις επιχειρήσεις μέσης τάσης με κατανάλωση κάτω από 13GWh για τις οποίες το ΕΤΜΕΑΡ μειώνεται από τα 12,77 ευρώ η μεγαβατώρα στα 12,30 ευρώ η μεγαβατώρα, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών θα επιβαρυνθούν με αυξήσεις που κυμαίνονται από 1,30 έως 11,97%. Οι οικιακοί καταναλωτές θα χρειαστεί να πληρώσουν το 2015 ένα ποσό της τάξης των περίπου 20 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική συμβολή τους στον λογαριασμό ΑΠΕ από τα 454,46 εκατ. ευρώ στα 474,59 εκατ. ευρώ. Για τους οικιακούς καταναλωτές, το ΕΤΜΕΑΡ αυξήθηκε σε ποσοστό 4,22%, από τα 26,30 ευρώ η μεγαβατώρα στα 27,46 ευρώ η μεγαβατώρα.

Οπως προκύπτει από την απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 31/12/2014, στην κατανάλωση μετακυλίεται το κόστος της αντιστάθμισης, δηλαδή της επιστροφής στην ενεργοβόρο βιομηχανία του 20% του κόστους που πληρώνει για ρύπους. Το μέτρο θεσμοθετήθηκε πέρυσι στο πλαίσιο σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ο ΛΑΓΗΕ υπολογίζει το κόστος για το 2013 και το 2014 σε 14-20 εκατ. κατ' έτος, ανάλογα με το εύρος τιμής των CO2 (5 έως 7,5 ευρώ ο τόνος). Το κόστος αυτό περιορίζει τα έσοδα του ΛΑΓΗΕ από τις δημοπρασίες αδιάθετων δικαιωμάτων ρύπων, μέρος των οποίων προοριζόταν για την κάλυψη του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ. Ετσι, η «τρύπα» που δημιουργείται θα καλυφθεί από την κατανάλωση μέσω της αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ. Πρόσθετος λόγος για την αύξηση του τέλους, σύμφωνα με την εισήγηση του ΛΑΓΗΕ που έκανε αποδεκτή η ΡΑΕ, είναι η μείωση της κατανάλωσης λόγω ύφεσης από την οποία προκύπτει απόκλιση από τα προϋπολογισμένα έσοδα για το 2015 της τάξης των 25 εκατ. ευρώ. Ο ΛΑΓΗΕ είχε προϋπολογίσει έσοδα με βάση τις προηγούμενες χρεώσεις ύψους 1,05 δισ. ευρώ για το 2015, τα οποία λόγω μείωσης της κατανάλωσης περιορίζονται σε 1,025 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ το 2014, ο οποίος είναι ελλειμματικός κατά 178 εκατ. ευρώ, δείχνει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα για τον ισοσκελισμό του δεν είναι επαρκή. Οι υποθέσεις του ΛΑΓΗΕ για το 2015, αναφέρονται σε μείωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος και μείωση των εσόδων από αδιάθετα δικαιώματα ρύπων λόγω της περικοπής τους κατά 38% για την Ελλάδα (απόφαση Ε.Ε.) και προεξοφλούν διόγκωση του ελλείμματος παρά τις προβλέψεις για πλεόνασμα της τάξης των 27,24 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015.

 

Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ  Β' 3653/31-12-2014 με τίτλο : " Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν  υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους "  Υπουργική απόφαση του κ. Μηταράκη όπου αναφέρεται η διαδικασία  και  ο  χρόνος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών  από τους επενδυτές που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3908/11, 3299/04, 2601/98 και 1892/92   μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/04 μετά την 1−1−2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ,  από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων καθώς και της εγκριτικής  απόφασης.

  Ακόμη καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου της υποβολής των στοιχείων και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση μη υποβολής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3646/31-12-2014  με τίτλο " Παράταση προθεσμίας για τη δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης" η Υπουργική απόφαση του κ. Μηταράκη με την οποία παρατείνεται η παραπάνω προθεσμία  μέχρι τις 30/6/2015. με την προσκόμιση  αντίστοιχης  εγγυητικής  επιστολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για το net metering - Ολόκληρο το κείμενο

ΠΗΓΗ: energypress

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr  Υπεγράφη σήμερα από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, η Υπουργική Απόφαση (η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της Παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014) που αφορά στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταϊκά συστήματα.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο ΠΕΚΑ υποστηρίζει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής μέσω προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) και την αξιοποίησή του με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αυτοπαραγωγοί αναμένεται να έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος, ενώ παράλληλα προωθείται ο βασικός στόχος της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για ενεργειακή ασφάλεια, αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας.

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης Απόφασης, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering).

Συγκεκριμένα, η Απόφαση προβλέπει τα εξής:

- Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.
- Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών.
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
- Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20 KW ενώ για την Κρήτη τα 50 KW.
- Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
- Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες)
- Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
- Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Αναφερόμενος στο θέμα ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε ότι «με τη συγκεκριμένη Υπουργική απόφαση ανοίγουμε ένα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Περισσότερα...

Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την αντιστάθμιση του κόστους ρύπων της βιομηχανίας

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr   Υπογράφηκαν σήμερα, κατ' εφαρμογή του  άρθρου 47 του Ν.4277/2014 , από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη και προωθούνται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς, οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφαιρούν άμεσα πόρους από τις Α.Π.Ε  για την αντιστάθμιση του κόστους των εκπομπών ρύπων για τη βιομηχανία. Με τις αποφάσεις, αφενός ενσωματώνεται η αναλυτική λεπτομερής διαδικασία προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου από τον Λειτουργό Αγοράς Ενέργειας A.E. (ΛΑΓΗΕ A.E.) μέχρι το τέλος του 2014 και αφετέρου προσδιορίζονται οι πόροι για τη χρηματοδότηση του μέτρου για το σύνολο της περιόδου 2013-2020. Το μέτρο χρηματοδοτείται από τα έσοδα που προκύπτουν από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, για τις οποίες τον ρόλο του εκπλειστηριαστή έχει ο ΛΑΓΗΕ, ως ένα πρώτο βήμα αναβάθμισής του στη μετάβαση προς ένα σύγχρονο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Με το μέτρο αυτό, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως χαρτοβιομηχανία, κεραμοποιία, κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία μετάλλων, υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν με ποσό της τάξης των 15-20 εκατ. ευρώ ετησίως, για τη χρονική περίοδο 2013- 2020, ούτως ώστε να αντισταθμίσουν ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω του έμμεσου κόστους δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Οι δύο ΚΥΑ έχουν σταλεί για υπογραφή στους Υπουργούς, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς και Οικονομικών κι ενσωματώνουν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του μέτρου μέχρι το τέλος του 2014, που θα συμπεριλάβει την αναδρομική ενίσχυση της βιομηχανίας και για το 2013.

Περισσότερα...

ΜΕΤΑ ΤΟ NEW DEAL ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr    Εν μέσω του καλοκαιριού, με το άρθρο 47 του Ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α' 156/1-8-2014)  και χωρίς κανείς να το καταλάβει άρχισε η αποψίλωση των εσόδων του Ειδικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ  από το έσοδο   της δημοπράτησης των δικαιωμάτων COπολύ πριν από τα τέλη του 2015 που προεβλέπετο.

Με τις μεθοδεύσεις αυτές που άρχισαν μετά το new deal και πριν ισοσκελιστεί ο λογαριασμός του ΛΑΓΗΕ  πολύ σύντομα το έλειμμα θα ξαναφουντώσει και οι παραγβγοί ΑΠΕ θα βρεθούν πάλι αντιμέτωποι με ένα καινούργιο new deal.

Ολόκληρο το άρθρο 47 έχει ως εξής :

Η παράγραφος A2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 και την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012, τροποποιούνται ως ακολούθως:

«Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατή-σεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της περιόδου 2008-2012 σύμφωνα με την παρ. 3.3.1 του Παραρτήματος 34 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 52115/2970/2008 (Β' 2575) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 54409/2632/2004 (Β' 1931) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των ανωτέρω δημοπρατήσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Περισσότερα...

ΥΠΑΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΩΝ Φ/Β

   cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr  Στις 13-11-2014 , ημερομηνία που έληγε η σχετική προθεσμία και μετά από σχετικό αίτημα της ΠΟΣΠΗΕΦ , εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση από το ΥΠΑΝ με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής έως τις 13-03-2015.  Άκόμη δίνονται διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά πληρωμής μικρών Φ/Β.

Ολόκληρη η σχετική απόφαση έχει ως εξής :

H Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία εκταμίευσης των μικρών Φωτοβολταικών (επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100kw) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και διευκρινίζει για τα εξής:Σύμφωνα με τον Πίνακα Δικαιολογητικών Εκταμίευσης Επιχορήγησης Παγίων (συμβατική επένδυση) και Επιδότηση Leasing που υπάρχει αναρτημένος στον δικτυακό τόπο (www.ependyseis.gr) της ΓΔΙΕ, απαιτείται μεταξύ άλλων και η προσκόμιση εξουδιοδότησης και απόδειξης παραλαβής επιταγής από την τράπεζα, στην περίπτωση που η επιχορήγηση έχει εκχωρηθεί σε Τράπεζα.

Η Υπηρεσία ενημερώνει τους επενδυτές, ότι εφεξής κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής Μικρών Φ/Β, δύνανται να (σημεία 7 & 8 Πίνακα Β. Δικαιολογητικών Εκταμίευσης). μην αναρτούν στο ΠΣΚΕ, την εξουσιοδότηση και απόδειξη παραλαβής επιταγής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναρτώνται ως Συμπληρωματικά Στοιχεία, έπειτα από σχετική επικοινωνία του υπολόγου, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ΠΣΚΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκταμίευσης. των Τραπεζών.

Διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων ελέγχου, σύμφωνα με την υπ.αρ. 56139/7.11.2014 (ΦΕΚ 3039/τ.Β/10.11.2014) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είναι η 31/3/2015.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν αποτελεί προθεσμία και για την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής Μικρών Φ/Β, το οποίο έπεται του Αιτήματος Ελέγχου και υποβάλλεται μεταγενέστερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΔΩ

Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011.

Δημοσιευτηκε η  Υπουργική απόφαση με αριθ.47229 (ΦΕΚ B 2657 - 08.10.2014 ) του Υφ. Ανάπτυξης κ. Νότη Μηταράκη με τίτλο "Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011", σύμφωνα με την οποία:  "Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, οι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να αναρτούν διαφημιστική πινακίδα στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης  και από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση αυτής, οι φορείς υλοποίησης, πέραν των οριζομένων στην οικεία απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης, υποχρεούνται στην αντικατάσταση της πινακίδας του άρθρου 1 από μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΔΩ   

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ