Μέσω τραπεζών όλες οι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ

Διευκρινίσεις για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος όλων των συναλλαγών το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 500 ευρώ, δίνει με εγκύκλιο η γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.Η υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος των συναλλαγών άνω των 500 ευρώ ισχύει από 01/01/2014, ενώ η εγκύκλιος που υπεγράφη πριν από λίγο έχει ως  εξής:

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β' του άρθρου 23 του ν.4172/2013.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περίπτωσης β' του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'), σχετικά με την έκπτωση ή μη κάθε είδους δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

2. Ειδικότερα, με την περίπτωση β' του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Η μη εξόφληση των ως άνω δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν συνιστά, από μόνη της, εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή και δεν έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ιδίου νόμου, εφόσον δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι.

Περισσότερα...

Όλη η απόφαση για την καταβολή του ΦΠΑ κατά την είσπραξη

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr   Με την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου τίθεται σε εφαρμογή από την 1 Οκτωβρίου 2014 το ειδικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Η εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος εντάσσεται σε σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός φιλικότερου προς τις επιχειρήσεις πλαισίου λειτουργίας τους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.Η επιχείρηση, που εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς, αποδίδει στο Δημόσιο το ΦΠΑ στα τιμολόγια που εκδίδει κατά το χρόνο είσπραξης του τιμολογίου και αντίστοιχα ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης κατά το χρόνο που πληρώνει τους προμηθευτές της. Ομοίως, οι πελάτες των επιχειρήσεων του ειδικού καθεστώτος ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης κατά το χρόνο εξόφλησης των τιμολογίων τους από τις επιχειρήσεις του ειδικού καθεστώτος.

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος απόδοσης του ΦΠΑ. Ειδικότερα:

Το ειδικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ κατά την είσπραξη είναι προαιρετικό και μπορούν να ενταχθούν σε αυτό όλες οι επιχειρήσεις (παλιές και νέες) ανεξαρτήτως αντικειμένου, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους κατά την προηγούμενη χρήση ή την τρέχουσα δεν ξεπερνά ή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ.

Για την ένταξη στο καθεστώς απαιτείται μόνο η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ειδικής εφαρμογής στο TaxisNet. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση ένταξης μέχρι τις 20.10.2014 και η ένταξή τους θα γίνεται αναδρομικά από 1.10.2014.

Η παρακολούθηση των εισπράξεων θα γίνεται από τις ενταγμένες επιχειρήσεις με όποιο πρόσφορο μέσο διευκολύνει την επιχείρηση, ενώ η ενημέρωση των πληρωμών προς τη Φορολογική Διοίκηση θα γίνεται μέσω των τριμηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπορικές πρακτικές στην Ελληνική αγορά, για τους σκοπούς εφαρμογής του καθεστώτος, η εξόφληση μπορεί να γίνεται με όλους τους τρόπους (τραπεζικά εμβάσματα, παντός είδους επιταγές, αντικαταβολή κλπ). Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται επιταγή, ως χρόνος εξόφλησης λογίζεται ο χρόνος εγχείρισης αυτής, ενώ σε περίπτωση σφράγισής της, ο ενταγμένος υποκείμενος στο φόρο θα έχει τη δυνατότητα διόρθωσης της φορολογητέας βάσης και κατά συνέπεια του οφειλόμενου φόρου.

Με εγκύκλιο που θα εκδοθεί, θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες και διευκρινίσεις ως προς τη λειτουργία του ειδικού καθεστώτος απόδοσης του ΦΠΑ κατά την είσπραξη. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής στο TaxisNet θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης που περιγράφει αναλυτικά το νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ.

Έλεγχος διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αιτήσεων ελέγχου ολοκλήρωσης μικρών Φ/Β

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr  Δημοσιεύτηκε  στις 7/5/2014 στην ιστοσελίδα ependyseis.gr ανακοίνωση της ΓΔΙΕ  του ΥΠΑΝ προς τους επενδυτές που έχουν υποβάλλει αίτημα ελέγχου ολοκλήρωσης μικρών φ/β που έχει ως εξής:

    Σας  ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εξέτασης των αιτήσεων ελέγχου ολοκλήρωσης  μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων, λόγω μη πληρότητας αυτών, έχουν αποσταλεί από την  Υπηρεσία μηνύματα διευκρίνισης προς τους επενδυτές στις διευθύνσεις  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που αυτοί έχουν καταχωρήσει στο  ΠΣΚΕ-Επ. Επειδή κατά ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, παρατηρήθηκε η μη ανάγνωση ή η μη  απάντηση των μηνυμάτων αυτών από τους επενδυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα από  την αποστολή τους, σας παρακαλούμε να ελέγξετε  τις  διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και να απαντήσετε   άμεσα στα απεσταλμένα μηνύματα ή  την  ορθότητά τους και σε περίπτωση σφάλματος να προβείτε άμεσα στη σχετική  διόρθωση των διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σε αντίστοιχη  γνωστοποίηση προς την Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Κουκολιάς

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Τι θα ισχύσει για τις δηλώσεις ΦΠΑ μετά τη διπλή παράταση

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι μετά και τη διπλή παράταση που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών. Το «άθροισμα» των δύο ανακοινώσεων που εκδόθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης οδηγεί στο εξής συμπέρασμα:

Καταρχήν όσον αφορά στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, από τις δύο ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι:

  1. Όποιος έχει υποβάλλει τη δήλωση εδώ και μέρες και έχει πάρει ταυτότητα οφειλής που αναφέρει ότι η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί σήμερα (30/04), τότε οφείλει να πληρώσει την πρώτη δόση σήμερα (πλέον με e-banking). Σε διαφορετική περίπτωση, θα επωμισθεί την προσαύξηση του 0,74% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης. Η δεύτερη δόση θα πρέπει να πληρωθεί κανονικά μέχρι τις 30/05 χωρίς προσαύξηση.
  2. Όποιος έχει υποβάλλει τη δήλωση σήμερα και πήρε ταυτότητα οφειλής η οποία του αναφέρει ότι πρέπει να πληρώσει τον φόρο μέχρι τις 30/05 (λόγω του γνωστού πλέον λάθους που έχει επισημάνει από το πρωί το naftemporiki.gr), τότε θα πρέπει να πληρώσει την πρώτη δόση έως την Παρασκευή 02/05 και την δεύτερη δόση έως τις 30/05 για να μην φορτωθεί με προσαυξήσεις.
  3. Όποιος δεν έχει κάνει ακόμη τη δήλωση του ΦΠΑ, μπορεί να το κάνει μέχρι την Δευτέρα 05/05 χωρίς η δήλωση να θεωρηθεί εκπρόθεσμη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί ολόκληρος μέχρι το τέλος Μαίου ώστε να μην υπάρχει προσαύξηση.

Εκτός από την παράταση για τον ΦΠΑ με την νεώτερη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκαν παρατάσεις και για άλλες φορολογικές υποχρεώσεις που έληγαν στις 30/04 και είναι οι εξής:

  • δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (ΟΕ, ΕΕ, κλπ)
  • οριστικές δηλώσεις από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου,
  • εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ

Όλες αυτές οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 05 Μαίου.

Επίσης η παράταση, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσικό χαρτί στις Δ.Ο.Υ.

Απόδοση του ΦΠΑ μόνο όταν εισπράττεται

ΠΗΓΗ: sunblog.org

Ανάσα ρευστότητας αναμένεται να δώσει σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το νέο ειδικό καθεστώς για την πληρωμή του ΦΠΑ στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με ιδιώτες αλλά και το Δημόσιο που προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με το νέο σύστημα η καταβολή του ΦΠΑ στο Δημόσιο θα πραγματοποιείται όταν το τιμολόγιο πληρωθεί ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης του. Ειδικότερα σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ με ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έως 500.000 ευρώ μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος απόδοσης ΦΠΑ.

2. Η πληρωμή του ΦΠΑ θα γίνεται μετά την είσπραξη του. Δηλαδή όταν μία επιχείρηση εκδίδει ένα τιμολόγιο είναι υπόχρεη για την καταβολή του ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί.

3. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:

  • Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης του
  • Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

4. Οι λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.

Περισσότερα...

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΒ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr  Με τη υπ' αριθ. 19374/23-4-2014 Υπουργική απόφαση του κ. ΜΗΤΑΡΑΚΗ  αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Την ανάθεση του έργου συμβούλου στη ΓΔΙΕ με θέμα : «Αξιολόγηση επενδυτικών  σχεδίων φ/β πάρκων του επενδυτικού νόμου με σκοπό τη χρηματοδότησή  τους από το ΕΣΠΑ»  στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα  την Αθήνα, ΑΦΜ:  090136840, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, διεύθυνση Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671και Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, τον κ. Ιάσωνα Στράτο.

2.  Η παραπάνω ανάθεση αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου που αφορούν στην  διενέργεια αξιολόγησης 850 προτάσεων για ίδρυση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος  μέχρι 100Kw, με σκοπό τη διερεύνηση των σχεδίων που πληρούν τους κανόνες  επιλεξιμότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις, ώστε να λάβουν χρηματοδότηση από τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ   Υ.Α.  ΕΔΩ

Απόφαση ΥΑ 15729/2-4-2014: Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr  Αριθμ. 15729 ΦΕΚ Β 944/15-4-2014 Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4146/ 2013 (ΦΕΚ [...]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Πώς θα υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ

   Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ αλλά και για τη μεταχείριση που θα έχουν οι φορολογούμενοι ανάλογα με το αποτέλεσμα, περιλαμβάνει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα φορολογικών εσόδων Χ. Θεοχάρη.

Η παροχή των οδηγιών κρίνεται απαραίτητη καθώς, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο , η εφαρμογή της αποσυσχέτισης της υποβολής της δήλωσης από την καταβολή του φόρου από 1.1.2014 έχει ως αποτέλεσμα την οριστικοποίηση της δήλωσης κατά την υποβολή της, με συνέπεια ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα διαγραφής της αρχικής δήλωσης έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής της και απαιτείται σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται σε αυτή, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).

Τα παραδείγματα και τις οδηγίες για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, μπορείτε να τα δείτε στη σχετική εγκύκλιο.

  Ακόμη  με  απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, ορίζεται ότι η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται πλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αντί για τις 20 του μήνα που είναι η υφιστάμενη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του εκάστοτε μήνα.

Για την πληρωμή του ΦΠΑ ούτως ή άλλως, μετά την ψήφιση του τελευταίου νόμου, υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα.

Μάλιστα, ο ΦΠΑ μπορεί να πληρωθεί σε δύο δόσεις χωρίς προσαύξηση καθώς καταργήθηκε η προσαύξηση του 2%.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΠΟΛΥΝΟΜΟΣ

  Δημοσιεύτηκε ο νόμος "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις." με αριθμό 4254 στο ΦΕΚ Α 85/7-4-2014,που περιέχει στη παράγραφο  ΙΓ  τις διατάξεις για το " new deal" (σελ. 1436 έως 1455). .

  • Δείτε το Νόμο 4254/2014  ,   εδώ.
  • Κατεβάστε άμεσα το νόμο σε μορφή αρχείου PDF εδώ.

 

Στο 32% η τελική αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ - Όλη η απόφαση της ΡΑΕ

ΠΗΓΗ: energypress

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και ισχύει αναδρομικά από την 1η Απριλίου 2014, η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία καθορίζει το νέο ύψος του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) στα 19,73 ευρώ ανά MWh μεσοσταθμικά, επιβεβαιώνοντας σχετικό προχθεσινό ρεπορτάζ του EnergyPress.

Η αύξηση φτάνει μεσοσταθμικά στα πέντε ευρώ περίπου καθώς η σημερινή τιμή του ΕΤΜΕΑΡ είναι 14,96 ευρώ.

Πρόκειται για μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 32%.

Ειδικά για τους οικιακούς καταναλωτές, η αύξηση φτάνει στο 26,44% καθώς το τέλος αυξάνεται από τα 20,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα 26,3 ευρώ.

Ανάλογα με την κατηγορία της κατανάλωσης, οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

• Υψηλής Τάσης (ΥΤ): 2,23 ευρώ/MWh (από 1,79 €/MWh)  • ΜΤ με κατανάλωση > 13 GWh: 2,31 ευρώ/MWh  • Αγροτικής χρήσης MT: 10,83 ευρώ/MWh (από 6,97 €/MWh) • MT με κατανάλωση <13GWh: 12,77 ευρώ/MWh • Αγροτικής χρήσης ΧΤ: 11,39 ευρώ/MWh (από 7,33 €/MWh) • Οικιακής χρήσης: 26,3 ευρώ/MWh (από 20,80 €/MWh)  • Λοιπές χρήσεις ΧΤ: 30,89 ευρώ/MWh (από 21,77 €/MWh) 

Θυμίζουμε ότι η αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ εκκρεμούσε από τις αρχές του χρόνου κατόπιν σχετικών αιτημάτων του ΥΠΕΚΑ προς τη ΡΑΕ, λόγω των συνεχών αναβολών στην κατάθεση του New Deal, και άρα της αδυναμίας υπολογισμού των εσόδων που θα εξοικονομηθούν για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΡΑΕ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα: 

Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 286/22-12-99): "Απελευθέρωση της αγοράς  ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές  διατάξεις."

Πράξεις    τροποποίησης:

Ν. 3426/05 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 309/22-12-05): "Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση    της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας."

Ν. 3175/03 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 207/29-08-03): "Αξιοποίηση του    γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις."

Ν. 2941/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 201/12-09-01): "Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών,     αδειοδότησης ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε.    "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις."

Ν. 2837/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 178/03-08-00): "Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής    Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις."

Ν. 2244/94 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 168/07-10-94): "Ρύθμιση θεμάτων  Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα  και άλλες διατάξεις."

Ν. 1468/1950  (Τεύχος ΦΕΚ Α' 169):  "Περί ιδρύσεως της ΔΕΗ."

Π.Δ.139/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 121/18-06-01): "Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)"

Π.Δ.333/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 278/20-12-00): "Μετατροπή της Δημόσιας  Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε Ανώνυμη Εταιρεία και Έγκριση του Καταστατικού  της"

Π.Δ.328/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 268/12-12-00): "Σύσταση και Καταστατικό  της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ.   ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»."

Π.Δ.220/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 188/20-9-99): "Ενημέρωση του καταλόγου  υπευθύνων φορέων για τη διαμετακόμιση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των  μεγάλων δικτύων, σε εναρμόνιση προς την οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων 98/75/ΕΚ της 1.10.1998."

Π.Δ.360/91 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 128/20-08-91): "Εξοδος της Δημόσιας  Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από το δημόσιο τομέα."

Υ.Α.13897/99 Τεύχος ΦΕΚ Β' 1792/28-9-99): "Ένδειξη της κατανάλωσης  ενέργειας για τους οικιακούς λαμπτήρες, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία της  Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/1/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 1998 και σε  εφαρμογή του Π.Δ. 180/94"

Υ.Α.7890/00 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 767/23-6-00): "Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών  της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)"

Υ.Α.17951/00 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1498/8-12-00): "Κανονισμός Αδειών  Παραγωγής και Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας."

Υ.Α.591/01 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 43/22-1-01): "Καθορισμός τελών άσκησης  δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, που αποτελούν πόρους της Ρυθμιστικής  Αρχής Ενέργειας"

Υ.Α.4524/01 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 270/15-3-01): "Κώδικας Προμήθειας σε  Πελάτες"

Υ.Α.Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ. 6296 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 360/4-4-01): "Κανονισμός Άδειας  Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/7705 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 492/27-4-2001): "Άδεια ΔΕΣΜΗΕ"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/8219/03-05-2001: "Παραχώρηση ελέγχου  Συστήματος"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17770/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β'   1423/22-10-01):  "Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες (Έκδοση 2: Μη Επιλέγοντες Πελάτες)"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17771/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β'   1423/22-10-01):  "Κανονισμός Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Συστήματος  Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17773/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β'   1423/22-10-01):  "Κανονισμός Άδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση   2)"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 1085/31-01-2002 (Τεύχος ΦΕΚ Β'   92/31-01-02):  "Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στην  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε."

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 1086/31-01-2002 (Τεύχος ΦΕΚ Β'   92/31-01-02):   Χορήγηση Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Συστήματος Μεταφοράς  Ηλεκτρικής Ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε."

YA. Δ5-ΗΛ/Β/οικ.8311 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 655/17-05-05): "Έγκριση του Κώδικα  Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας."

Πράξεις τροποποίησης:

ΥΑ    Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/8054/18-04-2006 (ΦΕΚ Β΄ 501/19-04-2006),

ΥΑ    Δ5/ΗΛ/Φ1/13303/23-06-2006 (ΦΕΚ Β΄ 793/30-06-2006),

ΥΑ    Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/25968/29-12-2006 (ΦΕΚ Β΄ 45/22-01-2007),

ΥΑ    Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/6635/26-03-2007 (ΦΕΚ Β΄ 440/30-03-2007),

ΥΑΔ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1701/οικ.18004/31-08-2007    (ΦΕΚ Β΄ 1789/6.9.2007)

ΥΑΔ5/ΗΛ/Β/Φ. 1.10/2654/ΟΙΚ. 1043/15-01-2008    (ΦΕΚ Β΄ 80/23.1.2008)

A)

Αποφάσεις    Ρ.Α.Ε επί λεπτομερειών εφαρμογής του ΚΔΣ και ΣΗΕ:

 

Απόφαση    ΡΑΕ 76/2007 - Δημοσίευση των στοιχείων του Συστήματος Συναλλαγών    Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 730/09.05.2007).

 

Απόφαση    ΡΑΕ 287/2006 - Καθορισμός των πληρωμών παραγωγών για τις Επικουρικές    Υπηρεσίες (ΦΕΚ Β’ 1836/18.12.2006).

 

Απόφαση    ΡΑΕ 249/2006 - Παροχή και αμοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’     1547/20.10.2006).

 

Απόφαση    ΡΑΕ 2006 - Υπολογισμός της Οριακής Τιμής του Συστήματος. (Απόφαση     13.01.2006)

Β)

Αποφάσεις    ΡΑΕ επί της έγκρισης αριθμητικών παραμέτρων που προβλέπονται στο    ΚΔΣ&ΣΗΕ:

 

Απόφαση    ΡΑΕ 170/2007 - Έγκριση παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυξημένης    Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 -     Σεπτέμβριος 2007 (ΦΕΚ Β’ 1805/07.09.2007).

 

Απόφαση    ΡΑΕ 164/2007 - Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων    ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2007 - Σεπτέμβριος 2008 (ΦΕΚ    Β’ 1452/09.08.2007).

 

Απόφαση    ΡΑΕ 69/2007 - Έγκριση παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυξημένης    Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2005 -     Σεπτέμβριος 2006 (ΦΕΚ Β’ 581/23.04.2007).

 

Απόφαση    ΡΑΕ 299/2006 - Έγκριση της μελέτης προσδιορισμού των αριθμητικών τιμών    του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως στο Σύστημα (ΦΕΚ Β΄     38/22.01.2007).

 

 Απόφαση    ΡΑΕ 248/2006 - Καθορισμός της αριθμητικής τιμής του Συντελεστή    Εξομάλυνσης, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2007 (ΦΕΚ    Β’ 1683/17.11.2006).

 

Απόφαση    ΡΑΕ 260/2006 - Καθορισμός της αριθμητικής τιμής του μεταβλητού κόστους    των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, για το ημερολογιακό έτος 2007 (ΦΕΚ Β’     1683/17.11.2006).

 

Απόφαση    ΡΑΕ 218/2006 - Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων    ΜΧΠΕ και ΜΧΕΗΣ, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2007    (ΦΕΚ Β’ 1620/03.11.2006).

Απόφαση  ΡΑΕ/Ο-8643  (ΦΕΚ Β΄ 1771/2004)  «Για τη σύνδεση νέων χρηστών στο Σύστημα».

Απόφαση  ΡΑΕ υπ΄αρ. Ο-12582/2006 (ΦΕΚ Β’ 82/2006) «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και  Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου». Τροποποιήθηκε με την  απόφαση ΡΑΕ υπ΄αρ. 132/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1188/2007).

ΥΑ  Δ5/ΗΛ/Φ1.10/6636/26-3-2007, (ΦΕΚ Β’ 440/2007) «Αναπροσαρμογή τιμών και συντελεστών  των συστημάτων υπολογισμού συμμετοχών για τη σύνδεση πελατών στο δίκτυο  διανομής».

ΥΑ  Δ5/ΗΛ/Φ1/6638/26-3-2007 (ΦΕΚ Β’ 440/2007), «Αναθεώρηση τρόπων χρέωσης της  κατανάλωσης αέργου ενέργειας από την ΔΕΗ Α.Ε.».

ΥΑ  Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13-6-2007, (ΦΕΚ Β’ 1040/2007) «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής  Ωφέλειας».

ΥΑ  Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/2467/30-11-2007 (ΦΕΚ Β’ 2353/2007), «Μεθοδολογία υπολογισμού του  ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)».

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ