ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Φ/Β

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για την πιστοποίηση ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του νόμου4146/2013 «∆ιαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α ́90).

Με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013«∆ιαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α ́90) τροποποιείται η περίπτωση β της παραγράφου 1του άρθρου 241 του ν. 4072/2011 (Α ́86) ως ακολούθως
:
«β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του  προηγούμενου εδαφίου  εφαρμόζεται για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του  παρόντος νόμου.»

2 Σε εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης, από τη δημοσίευση του νόμου 4146/2013 (Α ́90):
α  Η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή επί επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, για τα οποία έχει
υποβληθεί αίτημα  υπαγωγής τους στον επενδυτικό νόμο 3299/2004, πριν  την τροποποίησή του με το νόμο 4072/2012, δηλαδή πριν την 11-04-2012 (η μερομηνία  δημοσίευσής του).
Σχετική απόφαση ολοκλήρωσης εκδίδεται στο πλαίσιο ιεραρχικού ελέγχου νομιμότητας που διενεργείται από τα όργανα της ∆ιοίκησης, κατά τη συνήθη  διοικητική διαδικασία.
Το ενισχυόμενο κόστος προκύπτει από τα σχετικά ελεγμένα και  πιστοποιημένα παραστατικά/ τιμολόγια, τα οποία υποβάλλει ο επενδυτής και  έως το ύψος της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί με την  απόφαση υπαγωγής, στο  πλαίσιο του ως άνω διενεργούμενου ελέγχου νομιμότητας.
αα. Τιμολόγια τα οποία δεν πιστοποιούνται από το όργανο ελέγχου, δε δύναται να συνυπολογιστούν για τον προσδιορισμό του ύψους
επιχορήγησης.
ββ. Τυχόν πιστοποιημένα τιμολόγια πέραν του εγκεκριμένου με την απόφαση  υπαγωγής κόστος, επίσης δε δύναται να συνυπολογιστούν για τον  προσδιορισμό του ύψους επιχορήγηση.

β Επί επενδυτικών σχεδίων για τα οποία έχει εκδοθεί  απόφαση ολοκλήρωσης πριν την έκδοση του νόμου 4146/2013, δηλαδή πριν την 18-04-2013 (ημερομηνία δημοσίευσής του) δύναται να υποβληθούν  αιτήματα για τη\ διόρθωση του ποσού επιχορήγησης, κατ' εφαρμογή της παρ. 21 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Φ/Β