Το πλήρες κείμενο του μνημονίου για τα ενεργειακά

ΠΗΓΗ: b2green.gr

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών, το πλήρες κείμενο του Μνημονίου, στην Ελληνική γλώσσα.

Στον τομέα της ενέργειας, δίνεται έμφαση στις αλλαγές που δρομολογούνται στη ΔΕΗ καθώς επίσης και στις αλλαγές τιμολόγησης των υφιστάμενων συμβάσεων στα φωτοβολταϊκά, και γενικότερα το πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ.

Το κείμενο που αφορά στην ενέργεια είναι το ακόλουθο:

6 Αποτελεσματικοί κλάδοι υποδομών και υπηρεσιών

6.1 Ενεργειακή πολιτική

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον κλαδο της ενέργειας. Η αποκρατικοποίηση και η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ, η μετάβαση στο μοντέλο στόχου της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η βελτίωση της βιωσιμότητας των κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσέγγισης για να γίνει αυτός ο κλάδος ανταγωνιστικός και να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας.

6.1.1 Αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ

Σε συνέχεια του σχεδίου που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της [...], η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες ως τον Σεπτέμβριο του 2013:

1. Θέσπιση νομοθεσίας:

a. Να παρέχει πλήρη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014.

b. Να θέσει άνω όριο στη μέγιστη ικανότητα παραγωγής που μπορεί να ανήκει ή/και να λειτουργεί από κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ορισμό των στοιχείων του ενεργητικού της νέας εταιρείας παραγωγής, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τη νέα εταιρεία να έχει τουλάχιστον το 30% της ικανότητας παραγωγής της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό μονάδων και των επενδυτικών σχεδίων της ΔΕΗ.

c. Να εξαλείψει περαιτέρω πιθανά νομοθετικά εμπόδια στη διαδικασία αποκρατικοποίησης, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας.

2. Η ιδιοκτησία από το κράτος ή από κάποια άλλη οντότητα που ελέγχεται από το κράτος της οποιουδήποτε ποσοστό μετοχών στον ΑΔΜΗΕ θα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

a. Οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα διαχειρίζεται χωριστά (δηλαδή από διαφορετικές κρατικές οντότητες) από εκείνες της ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας ενέργειας•

b. Η στρατηγική και οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων της κυβέρνησης θα είναι απολύτως σεβαστοί•

c. Η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει καμία φορολογική ή οικονομική συνέπεια για την Κυβέρνηση που δεν είναι συμβατή με τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα.

3. Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θα ανακοινωθεί, και σε πλήρη συμφωνία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές και με το σημερινό δημοσιονομικό πρόγραμμα και τους στόχους χρηματοδότησης. (Συνεχές)

6.1.2 Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΣΦΑ

1. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, η δομή των κλάδων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι πλήρως συμβατή με την οδηγία 2009/73/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ. (Συνεχές)

6.1.3 Διασφάλιση πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν τα κόστη

1. Η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν πλήρως το οριακό κόστος του συστήματος σε επίπεδο χονδρικής και ένα περιθώριο λιανικής που επιτρέπει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικής για όλες τις κατηγορίες πελατών κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για αλλαγή των τιμών από τη ΔΕΗ (συνεχές).

2. Κατά την εξέταση των προτάσεων για αλλαγή τιμών της ΔΕΗ, η ΡΑΕ θα προσπαθήσει να εξαλείψει τις υπάρχουσες διεπιδοτήσεις, όπου αυτές μπορεί να υπάρχουν, όπως για παράδειγμα, για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση και για τους καταναλωτές που συνδέονται με το δίκτυο χαμηλής τάσης με χαμηλή κατανάλωση (συνεχές).

3. Η κυβέρνηση αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη χρέωση τελών για τη χρήση της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας και δημοσιεύει την έκθεσή της. (Ιούλιος 2013)

6.1.4 Παροχή χρηματοοικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι Αρχές δεσμεύονται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των πολιτικών για την ανανεώσιμη ενέργεια, με την υποστήριξη και σε στενή συνεργασία με την τεχνική βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προτάσεις στο «Σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» του Υπουργείου και την άποψη του κλάδου, για την παροχή μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με μηδενικά μέσα ελλείμματα.

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να τονώσει την κατάλληλη ανάπτυξή της, όπως προβλέπεται από τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των κινήτρων και την ασφάλεια του δικτύου. Κατά την άποψη αυτή, οι Αρχές:

1. Αναπροσαρμόζουν την εισφορά ΑΠΕ ανά έξι μήνες (Ιούλιος 2013, Ιανουάριος και Ιούλιος 2014) ώστε να εξαλειφθεί το προβλεπόμενο χρέος του λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014 (συνεχές).

2. Ολοκληρώνουν ως τον Σεπτέμβριο του 2013 τις διαπραγματεύσεις με τον κλάδο για την εισαγωγή μόνιμων προσαρμογών στις υφιστάμενες συμβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για φωτοβολταϊκά συστήματα, με στόχο την ευθυγράμμιση των συντελεστών απόδοσης σε βιώσιμο μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παρέχουν την οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης», χωρίς να θέτει υπερβολική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

3. Εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ δεν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των υφιστάμενων έργων και ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των υπερβολικών απροσδόκητων κερδών (έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης ή διαπραγματεύσιμες πληρωμές Συμφωνίας Αγοράς Ενέργειας (ΣΑΕ)) λαμβάνονται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι τιμές δεν είχαν προηγουμένως ρυθμιστεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα ήδη (συνεχές).

4. Εξασφαλίζουν ότι ο ΛΑΓΗΕ, η ΡΑΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, δημοσιεύουν μηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ με κυλιόμενες προβλέψεις για τους επόμενους 24 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης. (Μηνιαία/συνεχές) Οι προβλέψεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν μια βάση και ένα κανονιστικό σενάριο για να μηδενίσουν το χρέος μέχρι το τέλος του 2014 και να υποστηρίξουν τις επιλογές της πολιτικής μετά το 2014.

5. Για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ, και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει υπερβολική επιβάρυνση των καταναλωτών, εισάγονται περιορισμοί που θα περιορίσουν τα πρόσφατα θεσμοθετημένα κίνητρα σχετικά με την παραγωγική δυνατότητα των ΑΠΕ, που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

6. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη μηνιαία δημοσίευση μιας έκθεσης, αναλυτικά ανά πηγή, σχετικά με την κατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής). Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την εξέλιξη των διαδικασιών αδειοδότησης και εγκατάστασης για επικείμενα νέα εργοστάσια. (Σεπτέμβριος 2013, συνεχές)

7. Η Κυβέρνηση τροποποιεί (Σεπτέμβριος 2013) την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/οικ. 24840 (ΦΕΚ 1900/Β'/03.12.2010) ώστε να επιτραπεί η συμπερίληψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των ταρατσών στο μητρώο (Οκτώβριος 2013).

6.1.5 Ρευστότητα και ληξιπρόθεσμες οφειλές στον τομέα της ενέργειας

1. Με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση των υπαρχουσών ληξιπρόθεσμων οφειλών στις αγορές ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τους ΑΔΜHΕ και ΛΑΓHΕ, θα ενημερώσει την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για το αναλυτικό ακαθάριστο χρέος και τις πιστωτικές θέσεις όλων των συμμετεχόντων σε τέτοιες αγορές σε μηνιαία βάση, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2013 (συνεχής)

2. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με την ΡΑΕ θα προωθήσει και διευκολύνει μέσω της μεσολάβησής του την εκκαθάριση των υπαρχουσών υποχρεώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας ενώ θα τους παροτρύνει για έναν δίκαιο διαχωρισμό του εκκρεμούς χρέους. (συνεχής)

3. Η ΡΑΕ υλοποιεί και παρακολουθεί επαρκείς ρυθμιστικές διατάξεις για την εκκαθάριση όλων των πιστωτικών και χρεωστικών θέσεων από όλους τους συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά, συμπεριλαμβάνοντας, εκτός των άλλων, όρους για την εκκαθάριση των χρεών και πληρωμή των τόκων και των προστίμων σύμφωνα με την οδηγία 2011/7/EU για τις καθυστερημένες πληρωμές και οι ρυθμιστικές διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση αντιμετώπιση όλων των συμμετεχόντων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε στρέβλωση ή αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση που να προέρχεται από το γεγονός ότι ανήκουν σε κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις (Ιούνιος 2013 – συνεχής)

6.1.6 Σχεδιασμός της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρισμού μεσοπρόθεσμα προς μακροπρόθεσμα.

1. Με βάση το σχέδιο για την μεταβατική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση και τη ΡΑΕ σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυβέρνηση και η ΡΑΕ υλοποιούν τις παρακάτω ενέργειες :

a. Σε συνέχεια της αφαίρεσης του περιθωρίου του 10%, παρέχουν ένα χρονοδιάγραμμα για τον πλήρη τερματισμό του κανόνα του 30% με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός σωστού μηχανισμού για τον προγραμματισμό της ισχύος των παραγωγικών μονάδων. (Σεπτέμβριος 2013). Με σκοπό την παροχή κινήτρου στους χρήστες του κανόνα του 30% ώστε να αναζητήσουν εναλλακτικούς προορισμούς για το αέριο, η πλήρης επανάκτηση των μεταβλητών κόστων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται μετέπειτα. (Μάρτιος 2014).

b. Βαθμονόμηση σχετικά με την προκήρυξη για τις αποθεματικές ποσότητες ανά τύπο (θερμά, ψυχρά αποθέματα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποθεμάτων όπως ορίστηκαν από τον ΑΔΜΗΕ (Σεπτέμβριος 2013)

c. Επανεξέταση των μηχανισμών πληρωμής χωρητικότητας με σκοπό την επιτάχυνση της απόσυρσης των μονάδων παραγωγής ενέργειας που έχουν φτάσει στο τέλος της οικονομικής ζωής τους (Σεπτέμβριος 2013). Οι (O) αναθεωρημένοι (ος) μηχανισμοί (ός) θα είναι σε συνάφεια με τους νόμους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων αναθεωρήσεων των οδηγιών σε αυτό το πεδίο.

2. Ολοκλήρωση της δομής και των παραμέτρων των δημοπρασιών για προϊόντα τύπου NOME, περιορίζοντας τη συμμετοχή στις δημοπρασίες στους παραγωγούς ενέργειας και τους προμηθευτές. (Σεπτέμβριος 2013)

6.1.7 Αγορά Καυσίμων

Η Κυβέρνηση θα:

1. Καταστήσει επιχειρησιακό ένα σύστημα για την αποθήκευση των αποθεμάτων καυσίμων που θα βασίζεται, εναλλακτικά, σε έναν μην κερδοσκοπικό ανεξάρτητο οργανισμό ή σε ρυθμισμένη πρόσβαση τρίτων μερών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, και θα επιτρέψει στο εθνικό δίκτυο να χρησιμοποιεί τις αποθηκευτικές χωρητικότητες άλλων χωρών της ΕΕ, σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 119/2009 της ΕΕ. (Ιούλιος 2013). Ανακαλέσει την ελάχιστη διάρκεια του ενός έτους για συμβόλαια για χρήση εγκαταστάσεων αποθήκευσης από τρίτα μέρη. (Σεπτέμβριος 2013)

2. Εισάγει μια υποχρεωτική απαίτηση για τα διυλιστήρια να στέλνουν στο Υπουργείο και στον ρυθμιστή μηνιαία στοιχεία για το κόστος αποθήκευσης και άλλα στοιχεία κόστους που χρεώνονται σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. (Ιούλιος 2013)

3. Απαλείψει ρυθμιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στο χονδρεμπόριο της αγοράς καυσίμων, η Κυβέρνηση, σύμφωνα με την γνώμη αρ. 29/VII/2012 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα :

i. Αξιολογήσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και θα τις προσαρμόσει προς τα κάτω, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ιούλιος 2013);

ii. Υποχρεώνει για την σύναψη γραπτών συμφωνιών μεταξύ των χονδρεμπόρων καυσίμων και των λιανεμπόρων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για δήλωση της διάρκειας των εκπτώσεων που προσφέρονται στα έγγραφα πληρωμών. (Ιούλιος 2013)

iii. Παρέχει στη νομοθεσία για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη την αλυσίδα διύλισης και χονδρικού εμπορίου ; η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ (Ιούλιος 2013)

iv. Αφαιρέσει τους περιορισμούς που ορίζουν ότι η εγκατάσταση αποθήκευσης του χονδρεμπόρου πρέπει να είναι προσβάσιμη είτε από τη θάλασσα , είτε από το σιδηροδρομικό δίκτυο είτε δια μέσου ενός διυλιστηρίου. (Ιούλιος 2013)

v. Καταργήσει την υποχρεωτική αποθήκευση τουλάχιστο δύο κατηγοριών προϊόντων καυσίμου, σαν προϋπόθεση για την αδειοδότηση χονδρικής που εκδίδεται από αυτούς. (Ιούλιος 2013)

4. Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου καυσίμων, σύμφωνα με την ίδια γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού :

i. Υποχρεώνει τα πρατήρια καυσίμων να δηλώνουν την τιμή και την ποσότητα των υγρών καυσίμων σε όλες τις αποδείξεις οι οποίες θα εκδίδονται από τον Μάρτιο του 2014 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013, άλλες αστικές περιοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014)

ii. Ολοκληρώνει την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών μέχρι το Μάρτιο του 2014 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013 άλλες αστικές περιοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014)

iii. Καταργεί την πιθανότητα επιβολής ελάχιστης τιμής στην πώληση καυσίμων στους καταναλωτές (Ιούλιος 2013)

Επιπλέον, σχετικά με το συνολικό κείμενο του μνημονίου, μπορείτε να διαβάσετε:

Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (κλικ εδώ)
Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προυποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (κλικ εδώ)
Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών πολιτικών (κλικ εδώ)

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το πλήρες κείμενο του μνημονίου για τα ενεργειακά